Håndbøkene i 100-serien omhandler krav og veiledning til utforming av offentlig veg og gate, både nye og eksisterende, herunder plassering og dimensjonering av rekkverk. Sentrale deltema er tverrprofilbredder, grøfter, sideområdet, linjeføring, kryssplassering og -utforming, avkjørsler, anlegg for gående og syklende, anlegg for kollektivtrafikk og sideanlegg.