Håndbøkene i 100-serien omhandler krav og veiledning til utforming av offentlig veg og gate, både nye og eksisterende, herunder plassering og dimensjonering av rekkverk. Sentrale deltema er tverrprofilbredder, grøfter, sideområdet, linjeføring, kryssplassering og -utforming, avkjørsler, anlegg for gående og syklende, anlegg for kollektivtrafikk og sideanlegg.

Håndbok V120 Premisser for geometrisk utforming av veger

VEILEDNING Utgitt
2019

Håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss

VEILEDNING Utgitt
2013

Håndbok V122 Sykkelhåndboka

Utforming av sykkelanlegg
VEILEDNING Utgitt
2013

Håndbok V123 Kollektivhåndboka

Tilrettelegging for kollektivtrafikk på veg og gate.
VEILEDNING Utgitt
2014

Håndbok V124 Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning

VEILEDNING Utgitt
2021

Håndbok V126 Byen og varetransporten

VEILEDNING Utgitt
2005

Håndbok V128 Fartsdempende tiltak

VEILEDNING Utgitt
2018

Håndbok V130 Vegen i landskapet

VEILEDNING Utgitt
2019

Håndbok V132 Veg og kulturmiljø

VEILEDNING Utgitt
1997

Manual V132E Roads and the Cultural Environment

DESCRIPTIVE GUIDELINES Published
1999

Håndbok V133 Veg og reiseliv

VEILEDNING Utgitt
1998

Håndbok V134 Veger og dyreliv

VEILEDNING Utgitt
2005

Håndbok V135 Fasadeisolering mot støy

VEILEDNING Utgitt
2005

Håndbok V136 Døgnhvileplasser for tungtransporten

VEILEDNING Utgitt
2010

Håndbok V137 Veger og drivsnø

VEILEDNING Utgitt
2012

Håndbok V138 Veger og snøskred

VEILEDNING Utgitt
2014

Håndbok V139 Flom- og sørpeskred

VEILEDNING Utgitt
2014

Håndbok V160 Vegrekkverk og andre trafikksikkerhetstiltak

Se også håndbok N101
VEILEDNING Utgitt
2016

Håndbok V161 Brurekkverk

Se også håndbok N101
VEILEDNING Utgitt
2016