200-serien omhandler krav og veiledning og er rettet mot alle som planlegger, prosjekterer og bygger veger.

Nummerserien omhandler dimensjonering av offentlig vegs over- og underbygning.(inkluderer både veg og sideterreng/grøft), utforming av sideområdet, samt dimensjonering/forankring/innfesting av ulike vegelementer som kummer, rør, murer, kantstein, gjerder og stolper.

Håndbok R211 Feltundersøkelser

RETNINGSLINJER Utgitt
2021
2018

N-V220 Geoteknikk i vegbygging

VEILEDNING Utgitt
2023

Håndbok V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger

2. opplag med rettelser 2014. Håndbok V221 er en veiledning til håndbok N200.
VEILEDNING Utgitt
2012/2014

Håndbok V222 Geoteknisk felthåndbok

Råd og metodebeskrivelser
VEILEDNING Utgitt
2010

Håndbok V223 Geoteknisk opptegning

VEILEDNING Utgitt
1992

N-V225 Bergskjæringer

VEILEDNING Utgitt
2023

V230 Forsterkning av veger

VEILEDNING Utgitt
2022
2022

N-V240 Vannhåndtering

VEILEDNING Utgitt
2023

Håndbok V250 Kalde bitumenstabiliserte bærelag

Veiledning til håndbok N200
VEILEDNING Utgitt
1997

Manual V250E Cold Bitumen Stabilized Base Courses

DESCRIPTIVE GUIDELINES Published
1999

Håndbok V261 Skadekatalog for bituminøse vegdekker

Veiledning til N200

VEILEDNING Utgitt
1996

V262 Steindekker

Veiledning til N200

VEILEDNING Utgitt
2022
2018

Håndbok V263 Betongdekker

VEILEDNING Utgitt
1994

Håndbok V270 Tørrmuring med maskin

VEILEDNING Utgitt
1995

Håndbok V271 Vegetasjon i veg- og gatemiljø

VEILEDNING Utgitt
2016

V273 Rasteplasser

VEILEDNING Utgitt
2022

Håndbok V275 Postvegen. Rettleiar for skjøtsel, restaurering og vern

VEILEDNING Utgitt
2021