Vegdirektoratets kontroll- og godkjenningsordning.

Kontroll og godkjenning av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner er en myndighetsoppgave tillagt Vegdirektoratet. Vegdirektoratets kontroll- og godkjenningsordning er hjemlet i forskrift om anlegg av offentlig veg § 3 nr. 2 for riksveg. For fylkesveg er hjemmelsgrunnlaget forskrift om standarder, fravik, kontroll, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging og forvaltning av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon på fylkesveg (bruforskrift for fylkesveg).

Det formelle grunnlag for godkjenningen er gitt i vegnormal N400 Bruprosjektering, kapittel 2.

Hensikten med kontroll og godkjenning er å sikre at sikkerhet og teknisk standard er ivaretatt gjennom uavhengig prosjekteringskontroll. Prosjekteringsmaterialet skal utarbeides i en detaljeringsgrad som sikrer riktig utførelse og som dessuten gir nødvendig dokumentasjon for forvaltning av konstruksjonen. Godkjenning av sikkerhet og teknisk standard gis av Vegdirektoratet på bakgrunn av utført kontroll i henhold til N400 pkt. 2.3.

Arbeidsgrunnlag som benyttes på byggeplass skal være godkjent av Vegdirektoratet.

Virkeområde

I vegnormal N400 punkt 2.1.1 er virkeområdet for Vegdirektoratets kontroll- og godkjenningsordning angitt, og omfatter:

  • bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner på riks- og fylkesveger
  • overgangsbruer på kommunal og privat veg over riks‐ og fylkesveger
  • bærende konstruksjoner på privat grunn langs riks- og fylkesveg
  • forskaling, stillaser, reisverk og andre hjelpekonstruksjoner for utførelsen av byggearbeidet hvis de går over, under eller er plassert så nært inntil offentlig veg at et eventuelt sammenbrudd kan berøre område åpent for alminnelig ferdsel

Begrepet bru/bærende konstruksjon er definert i definisjonslisten i vegnormal N400.

Bestilling av kontroll

Bestilling av prosjekteringskontroll skal være Vegdirektoratet i hende senest 3 uker før prosjekteringsmaterialet oversendes.

Innmelding av konstruksjoner til kontroll for godkjenning gjøres ved å sende inn riktig utfylt bestillingsskjema (Excel-dokument). og oversiktstegning(er) til . Veiledning for utfylling finnes i bestillingsskjemaet.

Oversendelse av prosjekteringsmateriale

Ved mottatt bestilling vil denne behandles i Vegdirektoratet, som videre vil tilrettelegge for kontroll. Når dette er gjort vil kontaktpersoner i prosjektet motta en invitasjon til Vegdirektoratets webhotell. I webhotellet blir man videre veiledet i oversendelsen av prosjekteringsmateriale. Saksbehandler vil være behjelpelig for ytterligere veiledning.

Behandlingstid for kontroll og godkjenning

I henhold til vegnormal N400 er det byggherre/prosjekteier sitt ansvar å sette av tilstrekkelig tid til å sikre en kvalitetsmessig god prosjektering, samt til kontroll og godkjenning. Behandlingstiden ved kontroll og godkjenning er avhengig av kvaliteten på prosjekteringsmaterialet som blir levert, og det er derfor vanskelig å anslå behandlingstiden for kontroll og godkjenningsprosessen. Det anbefales derfor at prosjektet på et tidligst mulig tidspunkt tar kontakt med Vegdirektoratet for å avtale tidsfrist for innsendelse av materialet og nødvendig behandlingstid. Dette gjøres enklest ved å foreta en bestilling av relevant kontroll slik at man få en saksbehandler som kan behjelpelig med ytterligere veiledning.

Det minnes om at for konstruksjoner med antatt entreprisekostnad over terskelverdi 200 mill. kr, konstruksjoner som ikke inngår i en byggherrestyrt utførelsesentreprise eller utradisjonelle brukonsept skal det gjennomføres teknisk kontroll av brukonsept ikt. N400 pkt. 2.3.1 før detaljprosjektering påbegynnes.

Tidligere estimert behandlingstid fjernet

Ved tidligere omtale av behandlingstid så har det vært forespeilet en behandlingstid for vanlige bruanlegg på 6 uker etter at prosjekteringsmaterialet er lastet opp på Vegdirektoratets webhotell. Dette forutsatt et godt gjennomarbeidet prosjekteringsmateriale, utført i henhold til regelverket og levert til avtalt tid. I de 6 ukene var det avsatt 2-4 uker til kontroll, samt tid for den prosjekterende til å besvare/innarbeide kommentarer. Dette estimatet er nå fjernet.

Årsaken til at estimatet er fjernet skyldes at disse 6 ukene ofte ble misforstått og adoptert inn i planarbeidet uten å ta høyde for at kontrollen kunne ta flere runder. 2–4 uker til kontroll etter at prosjekteringsmaterialet er lastet opp på Vegdirektoratets webhotell er fortsatt et rimelig anslag, men prosjektet må ta høyde for at kontrollen kan gå flere runder. Det må da også tas høyde for prosjekterende sitt tidsforbruk til å besvare/innarbeide kommentarer. Det anbefales derfor at bestilling av kontroll foreligger så tidlig som mulig slik at saksbehandler kan være behjelpelig for ytterligere veiledning.