Bruforvaltning skal sikre at samfunnets krav til god og enhetlig standard for sikkerhet og funksjonalitet på bærende konstruksjoner blir ivaretatt.

Bruer på riksveg

 • Retningslinjen R411 Bruforvaltning riksveg er gitt med hjemmel i §3 i Samferdselsdepartementets instruks for Statens vegvesen. 
 • Vegdirektøren har gjennom instruks om standarder, fravik, kontroll, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging og forvaltning av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon på riksveg (bruinstruks for riksveg 26.03.2015) bestemt at forvaltning av riksvegbruer skal være på minst samme nivå som for fylkesvegbruer.
 • Data om bærende konstruksjoner på riksvegnettet skal registreres i Brutus.
 • Bruksklasse fastsettes av Vegdirektoratet i henhold til vegnormal N400 Bruprosjektering.
 • Det foreligger en egen avtale mellom Nye Veier AS og Statens vegvesen som gir føringer for hvordan Nye Veier AS skal forvalte sine bruer.

Bruer på fylkesveg

 • Vegdataforskriften (Lovdata) sier at fylkeskommunen har ansvar for å innhente, kvalitetssikre og formidle data som gjelder fylkesveg og trafikken der.
 • Vegdirektoratet bestemmer nærmere hvilke formater som skal benyttes, og i hvilket omfang data skal innhentes, kvalitetssikres og formidles. Vegdirektoratet bruker NVDB og Brutus til å lagre disse dataene.
 • Fylkeskommunenes ansvar er beskrevet i bruforskrift for fylkesveg (Lovdata). Forskriften gjelder fravik, kontroll, godkjenning og annen oppfølging av bestemmelser etter vegloven ved prosjektering, bygging og forvaltning av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon i fylkesvegnettet.
 • Vegdirektoratet kan fastsette utfyllende bestemmelser for drift og vedlikehold av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon – vegnormaler. Fraviksmyndighet fra normalen er gitt til Vegdirektoratet. Se også Fravik fra krav i vegnormalene
 • Utfyllende bestemmelser finnes i N401 Bruforvaltning fylkesveg med veiledning V441 Bruinspeksjon. Ved å følge håndbok V441 Bruinspeksjon tilfredsstiller man kravene til en bruinspeksjon. 
 • Vegdirektoratet er i bruforskriftens §5 gitt ansvaret for å bestemme bruksklasse (tillatt trafikklast) for fvlkesvegbruer.

Brutus

Brutus er en IT-løsning for data om bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner. Systemet inneholder informasjon om alle bruer på riks- og fylkesvegnettet, inkludert inspeksjoner med brutilstand.

Brutus er Vegdirektoratets fagsystem for å fastsette bruksklasse (tillatt trafikklast), avgjøre om det er bæreevne for ulike vegnett, og for å følge opp at vegeiere inspiserer bruene slik regelverket krever.

For nye brukere som har oppdrag for Statens vegvesen, fylkeskommunen, Nye Veier AS, skal tilgang bestilles via bruforvalter hos oppdragsgiver.

Ansatte i fylkeskommuner har egne rutiner og kontakter bruforvalter i sitt fylke for å bestille tilgang. Vegeiere for riks- og fylkesveg utvikler nå sine egne forvaltningssystem. De nye forvaltningssystemene skal levere pålagte brudata til Brutus slik at Vegdirektoratet skal kunne utføre sine oppgaver.

Bæreevneklassifisering av bruer

Vegdirektoratet er eneste instans som har hjemmel til å fastsette bruksklasse (tillatt trafikklast) for bruer i riks- og fylkesvegnettet. Dette innebærer å bestemme høyeste tillatte bruksklasse med tilhørende veggruppe samt avgjøre om det er bæreevne for Sv 12/65 for motorredskaper (mobilkrannettet) og Sv 12/100 (100-tonnsnettet). Dette gjelder både for eksisterende bruer og for nye bruer som settes under trafikk.

Ved tilstand på bruer som innebærer redusert bæreevne, etter utførte tiltak på bruer som endrer bæreevne og når nye bruer åpnes for trafikk, må dette meddeles Vegdirektoratet på e-post slik at bæreevneklassifisering kan revideres eller fastsettes. Veglistene som gir bestemmelser for vekter som kan tillates i vegnettet baseres blant annet på bæreevneklassifisering av bruene som er registrert i  Brutus.

Vurdering av bruer ved dispensasjonssøknader for vekter

I en del tilfeller søkes det om dispensasjon for å transportere gods med vekter som overskrider det som er tillatt i vegnettet. Vegdirektoratet bistår da dispensasjonsenheten med å vurdere om riks- og fylkesvegbruer i omsøkte ruter kan passeres og eventuelt med hva slags restriksjoner.

Se også Dispensasjon for spesialtransport – VegSak, elektronisk søknad