Statens vegvesens grunnundersøkelsesdatabase har vært operativ siden sommeren 2015.

Grunnundersøkelsesdatabase GUDB er basert på innebygde funksjoner i Novapoint, og undersøkelsene legges på en Quadri-server.

Geosuite-prosjekter leses inn i Novapoint. Borlogger, laboratorieundersøkelser og pdf av sonderingene mm ligger som hovedregel ved som vedlegg på objektene. I mange tilfeller er også datarapport fra undersøkelsen med. Men for å hindre dobbeltlagring ligger datarapportene i stor grad i Rapportweb. Dette er SVVs interne arkiv for fagrapporter, men disse er nå også direkte tilgjengelige for nedlasting i NADAGs kartinnsyn.

Innlegging av grunnboringsdata er en omfattende jobb, og det er litt varierende rundt i landet hvor mye som er utført. Pr 2020 ligger det rundt 150 000 borhull inne fordelt på ca 2500 grunnundersøkelser.

All bruk av data gjøres på eget ansvar, og det er viktig å ha et kritisk blikk på datakvaliteten før man bruker dem videre.

Data fra alle vegeiere

Statens vegvesen har gjort avtale med fylkeskommunene og Nye Veier AS om at også de kan bruke GUDB som sin lagrings- og offentliggjøringsplatform for grunnundersøkelser.

Nedlasting gjennom Novapoint

Dataene kan lastes ned i Novapoint 2020 eller senere.

Ved prosjekteringsoppdrag i Novapoint og Geosuite vil det være en stor fordel å hente grunnundersøkelsesdataene direkte fra GUDB:

  • Vedlegg som er lastet opp på borhullene blir med stedfestet, og blir dermed tilgjengelig gjennom kartvisning i Novapoint Basis.
  • Dersom flere grunnundersøkelser (GU, opprinnelige Geosuite-prosjekter) importeres under ett vil borhullene bli navnet om med et prefiks på hvert borhull. Ved videre eksport fra Novapoint til Geosuite løses dermed problemet med at Geosuite ikke kan ha duplikate borhullsnavn.
  • Nødvendige koordinattransformasjoner gjøres automatisk for både høyde og plan.
  • Import av data direkte fra GUDB er svært enkelt og er raskeste måte å få tak i dem på og er åpent tilgjengelig for alle med nødvendig programvare.

Nedlasting fra NADAG

Alt som ligger i GUDB er også overført til NADAG - Nasjonal database for grunnundersøkelser. For enkel tilgang til dataene kan de inspiseres og eventuelt nedlastes derfra på Geosuite-format inkludert vedlegg.

Kontaktperson i Statens vegvesen

Øyvind Skeie Hellum, e-post: