Samarbeid mellom Statens vegvesen og NVE om kvikkleiredata.

Statens vegvesen og NVE har inngått et samarbeid om å supplere kartene i NVE Atlas/Skrednett med kvikkleiredata fra Statens vegvesens arkiv i form av «Kvikkleireområder».

Kvikkleireområder Statens vegvesen

Statens vegvesens historiske data tegnes opp som «Kvikkleireområder» i NVE Atlas/Skrednett. Dette er ikke fullverdige «kvikkleiresoner» utredet etter NVEs veileder, men en skravering av områder der Statens vegvesen har påtruffet kvikkleire i tidligere geotekniske undersøkelser. 

Prosedyre for utarbeiding av kvikkleireområder

Kvikkleireområdene utarbeides ved at det gjøres et tekstsøk etter kvikkleirerelaterte ord i alle geotekniske rapporter i Statens vegvesens arkiv. Rapporter med søketreff på ordene «kvikk, sensitiv, bløt, sprø og kontraktant» gjennomgås og kvikkleireområdene tegnes ved at det markeres et område rundt grunnundersøkelsene der det er påvist kvikkleire.

Kvikkleirepunkt

I deler av landet vises i tillegg kvikkleirepunkt på kartet, dette er borhull med sikker påvisning av kvikkleire eller antydning til kvikkleire. Årsaken til at det er gjort noe ulikt skyldes at det er kombinert ulike datasett for å lage kartet.

Begrensninger

Det kan forekomme feilregistreringer i datasettet. Statens vegvesen eller NVE er ikke ansvarlig for den enkeltes bruk av Statens vegvesens kvikkleireområder eller kvikkleirepunkter. Ved bruk av data skal det henvises til rapport/dataeier. Det tas forbehold om at den som mottar rapporten(e) må foreta en selvstendig geoteknisk vurdering for sitt byggeprosjekt. Konklusjoner i rapportene gjelder bare for det aktuelle vegprosjektet basert på datidens regelverk.

Kvikkleireområdenes utstrekning er ikke vurdert. Det vil derfor kunne være kvikkleire utenfor de skraverte områdene, samtidig som det er mulig at det ikke er kvikkleire innenfor det skraverte området.

Det er heller ikke sett på terrengkriterier eller utført en faregrad-, konsekvens- og risikovurdering tilsvarende som for kvikkleiresonene. Det betyr at alle områder med kvikkleire blir tegnet opp i kartet.

Inntil videre vil kun det skraverte kvikkleireområdet, med tilhørende Rapport-ID og navnet på området, vises i NVE Atlas/Skrednett. Statens vegvesen må kontaktes for å få tilgang til selve rapporten. Se kontaktinformasjon nedenfor. På sikt vil rapportene kunne lastes ned direkte fra kartet.

Tegnforklaringer

Tegnforklaring.

WMS-info

https://www.vegvesen.no/kart/ogc/geodata_1_0/ows?

  • Kartdatalag; Kvikkleireomr
  • Kartdatalag: Kvikkleirepunkt

Kontakt oss

Ta kontakt via vårt kontaktskjema

Status

Arbeidet med å gjennomgå de geotekniske rapportene er ikke fullført, men nye registreringer blir fortløpende oppdatert i NVE Atlas/Skrednett.

Geoteknikk