Forvaltningen av tunneler skal sikre at samfunnets krav til en god og enhetlig standard med hensyn til sikkerhet og funksjonalitet blir ivaretatt.

Vegdirektoratet utvikler forvaltningssystemet Trygg tunnel for å samle inn tilstandsdata og følger opp at vegeiere inspiserer tunnelen slik regelverket krever.

Tunneloppgradering (TOG)

Tunnelsikkerhetsforskriftene er forskrifter som er implementert i Norge som en videreføring av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2004/54/EF (vedtatt 29. april 2004), Tunnelsikkerhetsdirektivet.

Statens vegvesen har ansvaret for å oppgradere tunneler på riksvegnettet. Dette er tunneler som er bygget før 2007. Fra etter 2007 tilfredsstiller normalt tunnelene alle krav i tunnelsikkerhetsforskriften Tunnelene, drøyt 200, skal oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften for riksveg sine krav. Med krav menes her minimumskrav. Videre er det, av hensyn til trafikantene og samfunnsøkonomi, lagt til rette for samtidig også å håndtere noe kritisk forfall. At en tunnel skal ha et færrest mulig antall langvarige stengninger inngår som en del av de vurderingene TOG prosjektet vil utføre i forkant av arbeidet med oppgraderingen.

Før et TOG-prosjekt starter opp skal en tiltaksplan tilknyttet hver enkelt tunnel godkjennes i Vegdirektoratet. Tunnelforvalter er, i henhold til føringer gitt i tunnelsikkerhetsforskriften, ansvarlig for å fremme tiltaksplanen. En godkjent tiltaksplan i Vegdirektoratet erstatter føringen godkjenning før bygging i tunnelsikkerhetsforskriften, en føring alle nye prosjekt ellers er pålagt å gjennomføre. I tiltaksplanen godkjent i Vegdirektoratet inngår alle oppgavene TOG prosjektet skal utføre. Før åpning av tunnelen for trafikk skal et TOG prosjekt følge de samme prosedyrer som et nyanlegg. TOG prosjektet er ikke ansvarlig for å fremlegge dokumentasjon på historiske installasjoner som TOG ikke har hatt oppgaver knyttet opp mot.

Normalt koster en ferdig oppgradert ettløpstunnel bygget år 2000 (+/- 5 år) kr 75.000,- pr meter. Hensynet til trafikkavvikling har stedvis stor betydning for kostnadene, tilsvarende gjelder også for det eksisterende va anleggets og det elektrotekniske anleggets beskaffenhet. I enkelte prosjekt blir kostnadsbildet noe lavere, andre steder mye høyere.

Ulykker og branner registreres i Trygg tunnel

Alle tunnelforvaltere skal, i henhold til føringer gitt i tunnelsikkerhetsforskriftene og vegdataforskriften, registrere alle ulykker og branner i tunnel i forvaltningsprogrammet Trygg tunnel. Hensikten med registreringen er å kunne rapportere til alle som ønsker statistikk tilknyttet hendelser i tunneler på riksvegnettet. Hvert annet år skal Vegdirektoratet rapportere hendelsene til EU gjennom ESA (EFTA Surveillance Authority), EU sitt kontrollorgan, etablert for oppfølging av ulike avtaler mellom Norge og EU. Statistikk som er lagt inn i Trygg tunnel utgjør grunnlaget for rapporteringen.

Periodisk inspeksjon av tunneler

Tunnelsikkerhetsforskriften er hjemmelsgrunnlaget for en periodisk inspeksjon. Dette gjelder tunneler over 500 meter på det transeuropeiske vegnettet og andre riksveger. Formålet med inspeksjonen er å påse at tunneler er i samsvar med krav satt i tunnelsikkerhetsforskriften.

Det er Vegdirektoratet som gjennomfører nevnte inspeksjoner. Disse gjennomføres etter rutiner satt i Statens vegvesen sitt kvalitetssystem.

Periodiske inspeksjoner skal følge et intervall som ikke overstiger 6 år.

Vegdirektoratet sender ut en årsplan for inspeksjoner til tunnelforvaltere. Cirka tre måneder før inspeksjon får tunnelforvalter melding om at en inspeksjon er forestående. Og cirka en måned før inspeksjon blir innkalling sendt ut. Denne innkallingen vil ivareta hvordan selve inspeksjonen skal gjennomføres.

Det er tunnelinspeksjonsleder fra Vegdirektoratet som er ansvarlig for gjennomføring av inspeksjon og levere inn rapport.

 • En inspeksjon vil overordnet inneholde:
 • Forberedelse
 • Dokumentasjonsgjennomgang
 • Gjennomgang av tunnelens beskaffenhet
 • Avklaring av praktiske forhold med tunnelforvalter
 • Formøte
 • Gjennomgang av hensikt og plan
 • Gjennomføring
 • Fysisk inspeksjon av tunnelen og dens tilhørende struktur
 • Testing av sikkerhetssystemer
 • Ettermøte
 • Gjennomgang av funn
 • Rapportskriving
 • Innsending til saksbehandler i Vegdirektoratet

Hver tunnel er unik og kan ha sine særegne utfordringer. Derfor kan inspeksjoner arte seg forskjellig fra tunnel til tunnel.

Tunnelforvalter skal stille med ressurser som er nødvendig for gjennomføring av inspeksjonen, både i forhold til sikkerhet og til utstyr. Dette skjer i dialog med tunnelinspeksjonsleder.

Tunnelinspeksjonsleder bestemmer hva som er tilstrekkelig sikkerhet for inspeksjonslaget under inspeksjonen, men skal ellers innordne seg de sikkerhetsbestemmelser som tunneleier benytter for sin tunnel, så lenge disse er strengere enn egne sikkerhetsbestemmelser

Gå videre