Veiledning for søknader om byggestart og brukstillatelse av tunneler.

Vegdirektoratet (VD) er et uavhengig myndighetsorgan som er tildelt oppgaven med en helhetlig sikkerhetsvurdering etter tunnelsikkerhetsforskriftenes formål (TSF/TSFF §1), iht. Samferdselsdepartementets instruks for Statens vegvesen (17.12.2019). VD skal også påse at øvrige lover og forskrifter som påvirker trafikksikkerhet ivaretas.

VD vil informere tunnelforvaltere i prosessen med søknader om byggestart og brukstillatelse av tunneler. Minimumskrav til sikkerhetsdokumentasjon framkommer i sjekklister i Trygg tunnel, som er VDs nye forvaltningsprogram. Sjekklistene m/veiledning kan også lastes ned som pdf-fil.

Tunnelsikkerhetsforskriftene beskriver at forvaltningsmyndigheten (VD) skal gi tillatelse i to søknadsprosesser; før byggearbeid påbegynnes og før idriftsetting, i samsvar med framgangsmåten fastsatt i vedlegg II til forskriftene. VD har definert disse prosessene til «før byggestart» og «før brukstillatelse». VD ser at forskriftenes bestemmelser til dokumentasjonskrav før byggestart ikke er tilpasset flere av dagens gjennomføringsmodeller. Vegdirektoratet har derfor besluttet å dele søknad før byggestart i to prosesser; før byggestart- driving og før innredning der dette er hensiktsmessig.

Før byggestart driving

VD definerer byggestart driving til å være første salve til tunnelinnslaget. Det vil si at omkringliggende tilkomstveier, skjæringer inn mot tunnelpåhugg og lignende ikke er en del av tunnelen og således ikke underlagt kravet om vedtak før byggestart driving. Tunnelforvalter kan i praksis sende søknad om byggestart i henhold til dokumentasjonskrav flere måneder før byggestart driving, men ikke senere enn tre uker før planlagt byggestart iht. forhåndsvarsel. Saksbehandlingstid er tre uker etter søknad med komplett dokumentasjon er levert.

 • Forhåndsvarsel sendes i Trygg tunnel senest 15 uker før byggestart driving.
 • Søknad skal sendes senest 12 uker etter forhåndsvarsel. Avvik fra dette kan medføre forlenget saksbehandlingstid.

Før byggestart innredning

VD definerer byggestart innredning til å være installasjon for teknisk utrusting uavhengig av fagdisiplin/område.

Se nærmere beskrivelse i sjekkliste og veiledning om hva som skal leveres i de to fasene før byggestart driving- og innredning. Saksbehandlingstid er tre uker etter søknad med komplett dokumentasjon er levert.

 • Forhåndsvarsel sendes i Trygg tunnel senest 15 uker før byggestart innredning.
 • Søknad skal sendes senest 12 uker etter forhåndsvarsel. Avvik fra dette kan medføre forlenget saksbehandlingstid.

Søknadsprosess før byggestart, forenklet

Forenklet sjekkliste består av sjekkpunkter fra driving og innredning i en og samme søknad. Saksbehandlingstid er tre uker etter søknad med komplett dokumentasjon er levert.

 • Søknadsprosess før byggestart, to trinn (trinn 1 driving og trinn 2 innredning).
 • Forhåndsvarsel sendes i Trygg tunnel senest 15 uker før byggestart, forenklet.
 • Søknadene skal sendes senest 12 uker etter forhåndsvarsel. Avvik fra dette kan medføre forlenget saksbehandlingstid.

For byggestart i to trinn vil tunnelforvalter få tillatelse til å starte driving i form av et «notat/brev» når saksbehandling er utført. Endelig vedtak på søknad om byggestart vil bli utstedt når søknad om innredning er sendt inn i Trygg tunnel og saksbehandlet.

Søknadsprosess før brukstillatelse

 • Forhåndsvarsel sendes i Trygg tunnel senest 15 uker før brukstillatelse.
 • Søknaden skal sendes senest 12 uker etter forhåndsvarsel. Avvik fra dette kan medføre forlenget saksbehandlingstid.

Trygg tunnel

Trygg tunnel er et forvaltningsprogram for VD og tunnelforvaltere i forbindelse med søknad om byggestart og -brukstillatelse, samt periodiske inspeksjoner og rapportering av alvorlige hendelser. Struktur i kataloger, innhold, dokumentkrav og lagring av sikkerhetsdokumentasjon blir arkivert kun i forbindelse med vedtak før byggestart- og før brukstillatelse, samt periodiske inspeksjoner.

Installasjoner i dagen

VDs saksbehandling gjelder også installasjoner i dagen (utenfor tunnelen) som er tilknyttet sikkerhetshetsutrustning og trafikksikringstiltak (overgangssone portal – veg i dagen). Tunnelen fra portal inkluderer havarilomme, utstyr til stenging av tunnelen og rekkverksføring mot teknisk bygg. Installasjoner som f. eks stillbare meldingsskilt, rødt stoppblinksignal og bommer som anlegges til nærmeste kryss/avkjøring skal være en del av sikkerhetsdokumentasjonen. Med dette menes installasjonene og ikke strekningen fra tunnel til kryss/avkjøring.

Dokumentasjonskrav ved godkjenning av tunneler

VD har et påseansvar og myndighet til å foreta stikkprøvekontroller. VD kan således be om utfyllende dokumentasjon i tillegg til dokumentasjonskrav i sjekklister hvis det er tvil om tunnelsikkerheten er ivaretatt.

Overgangsordning fra eRoom til Trygg tunnel

Tunnelprosjekter som har søkt om byggestart eller brukstillatelse før 15.06.2021 skal fortsatt benytte eRoom og kravspesifikasjon iht. «Sikkerhetsdokumentasjon for tunneler», revisjon 0.0 datert 08.05.2020.

Søknader gjeldende nye – og rehabiliteringsprosjekter fra og med 15.06.2021 skal sendes i Trygg tunnel. Hvis forhåndsvarslet er sendt før 15.06.2021, men søknad enda ikke er sendt, skal forhåndsvarslet sendes på nytt i Trygg tunnel.

Nye krav til godkjenning av tunneler ved oppgradering

VD har besluttet at tunnelforvalter skal søke VD om godkjenning før byggestart i forbindelse med oppgradering av tunneler (TOG) som medfører vesentlig endring. Med vesentlige endringer menes tekniske endringer som påvirker tunnelens sikkerhetsnivå, som eksempel tunnelens styringssystem, ny sikkerhetsutrustning og andre relevante krav i TSF/TSFF vedlegg I og II. Ikke vesentlige endringer kan være utskifting likt mot likt eller deler av anlegget som skal skiftes eller endres og er knyttet til TSF/TSFF krav.

Dersom tunnelforvalter vurderer at endringene i tunnelen ikke er vesentlige, kan tunnelforvalter med en faglig begrunnelse søke om å fravike sikkerhetsgodkjenning.

Det er en presisering av gjeldende krav i tunnelsikkerhetsforskriftene for riksveg og fylkesveg (TSF/TSFF) som gir VD myndighet til å kreve søknad om godkjenning før byggestart også ved tunneloppgradering. Ved bygging av tunnel følger det av TSF/TSFF vedlegg II pkt. 1 at tunnelforvalter skal søke VD om godkjenning av prosjekteringen før byggestart. Det forutsettes at tiltaksplaner er godkjent av VD for riksvegtunneler og av fylkeskommunen for fylkesvegtunneler, før innsending av søknad. Presiseringen innebærer at VD stiller de samme krav til godkjenning av tunneler som skal oppgraderes, som for nye tunneler.

Oppsummert, ved innføring av de nye kravene, skal tunnelforvalter følge denne prosedyren før tunneloppgradering:

 • Søke VD om godkjenning av tiltaksplan for riksvegtunneler
 • Søke fylkeskommunen om godkjenning av tiltaksplan for fylkesvegtunneler
 • Søke VD om godkjenning før byggestart
 • Søke VD om brukstillatelse før åpning

Overgangsordning ved tunneloppgradering

De nye kravene gjelder for tunneloppgraderingsprosjekter med kontraktutlysning fra 1. august 2021. For alle andre prosjekter hvor kontrakter er inngått før 1. august, gjelder tidligere praksis. Det innebærer at godkjent tiltaksplan fra VD er det samme som godkjent søknad før byggestart. Tunneler som er ferdigstilt etter 1. juli 2019 skal søke om fornyet brukstillatelse. Det vil si at tunneler som er ferdigstilt innen 1. juli 2019 ikke skal godkjennes av VD.

Tilgang til Trygg tunnel

 • Brukere hos fylkeskommunene og Nye Veier AS må ta kontakt med systemansvarlig ved
 • Brukere hos Statens vegvesen benytter intern tilgangsstyringsportal: Selvbetjening for tilganger – ID Portalen (vegvesen.no)

Kurs i bruk av Trygg tunnel og dokumentasjonskrav

VD tilbyr tunnelforvaltere opplæring i bruk av Trygg tunnel som eget kurs. Tunnelforvaltere som også ønsker kurs angående dokumentasjonskrav ved søknad om byggestart og brukstillatelse, kan kontakte VD for nærmere informasjon. Kurset kan gjennomføres og avholdes på Teams etter nærmere avtale.

Modellbaserte tegninger

Det kan benyttes digital 3D-informasjonsmodell ved tunnelprosjektering (BIM). Dersom det prosjekteres i BIM skal det benyttes åpne BIM-standarder og -formater. Elektroniske filer skal leveres som ifc-filer i henhold til dokumentkrav i sjekkliste.

Kontaktpersoner i Vegdirektoratet

 • – risiko -beredskapsanalyse/beredskapsplan
 • – elektro/automasjon/konstruksjon
 • – elektro/automasjon/konstruksjon
 • – automasjon/Trygg tunnel