Veiledning for søknader om byggestart og brukstillatelse av vegtunneler.

Vegdirektoratet er et uavhengig myndighetsorgan som godkjenner tunneler før byggestart og gir brukstillatelse før åpning i henhold til tunnelsikkerhetsforskriftene for riksveg og fylkesveg (TSF/TSFF). Formålet med forskriften er å sikre laveste tillatte sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler ved krav til å forebygge kritiske hendelser som kan sette menneskeliv, miljøet og tunnelanlegg i fare og til å sørge for vern i tilfelle av ulykker. Øvrige lover og forskrifter som påvirker trafikksikkerheten inngår også i godkjenningsprossen av tunneler.

Saksbehandlingsprogrammet Trygg tunnel benyttes av Vegdirektoratet og tunnelforvaltere i forbindelse med søknad om tiltaksplan (plan for tilpasninger i forbindelse med tunneloppgradering), byggestart og brukstillatelse, periodiske inspeksjoner, oppfølging av avvik og rapportering av alvorlige hendelser.

Ved søknad om byggestart og brukstillatelse av tunneler skal innsendt sikkerhetsdokumentasjon være i henhold til gjeldende regelverk. Vegdirektoratets veiledningslister beskriver et minimum av hva som skal leveres av sikkerhetsdokumentasjon. Veiledningslister kan lastes ned som pdf-filer under avsnittene for søknadsprosess, i tillegg finnes identiske lister i Trygg tunnel.

Søknadsprosess – overordnet

Tunnelsikkerhetsforskriftene beskriver at Vegdirektoratet skal godkjenne tiltaksplaner for riksveg. Tunnelsikkerhetsforskriftene beskriver videre at Vegdirektoratet skal gi tillatelse i to søknadsprosesser; før byggearbeid påbegynnes og før idriftsetting, i samsvar med framgangsmåten fastsatt i vedlegg II i begge tunnelsikkerhetsforskriftene. Vegdirektoratet har definert disse prosessene "før byggestart" og "før brukstillatelse". Vegdirektoratet ser at forskriftenes bestemmelser til dokumentasjonskrav før byggestart ikke er tilpasset flere av dagens gjennomføringsmodeller og har derfor besluttet å dele søknad før byggestart i to prosesser; før byggestart driving og før byggestart innredning der dette er hensiktsmessig, både for nye tunneler og ved oppgradering.

To-delt veiledningsliste for byggestart driving og byggestart innredning hensyntar prosjekter som strekker seg over et langt tidsrom, der prosjekteringsarbeidene for innredning ikke er gjennomført før driving.

Ved valg av byggestart i to trinn vil tunnelforvalter få tillatelse til å starte driving når saksbehandling er utført. Endelig vedtak på søknad om byggestart vil bli utstedt når søknad om innredning er saksbehandlet i Trygg tunnel. Søknader og forhåndsvarsel skal sendes i Trygg tunnel. Saksbehandlingstiden på søknader er inntil 6 uker. Vegdirektoratet regner saksbehandlingstiden fra mottak av fullstendig søknad, det vil si med all nødvendig sikkerhetsdokumentasjon. Ved hver etterspørsel av dokumentasjon som følge av mangelfull dokumentasjon, kan saksbehandlingstiden bli forlenget med ytterligere 6 nye uker.

Søknadsprosess

  • Forhåndsvarsel sendes senest 15 uker før planlagt godkjenning av tiltaksplaner på riksveg.
  • Forhåndsvarsel sendes senest 15 uker før planlagt byggestart (driving, innredning og forenklet) og planlagt brukstillatelse (tidspunkt for åpning av tunnel).
  • Søknad sendes senest 6 uker før planlagt byggestart (driving, innredning og forenklet) eller planlagt brukstillatelse (tidspunkt for åpning av tunnel).

Søknadsprosess før byggestart driving - trinn 1

Vegdirektoratet definerer byggestart driving til å være første salve til tunnelinnslaget. Det vil si at omkringliggende tilkomstveier, skjæringer inn mot tunnelpåhugg og lignende ikke er en del av tunnelen og er således ikke underlagt kravet om godkjenning før byggestart driving.

Se nærmere beskrivelse i veiledningsliste om hva som skal leveres før byggestart driving.

Søknadsprosess før byggestart innredning – trinn 2

Vegdirektoratet definerer byggestart innredning til å være installasjoner som for eksempel VA-anlegg, vann/ frostsikring og tekniske installasjoner.

Se nærmere beskrivelse i veiledningsliste om hva som skal leveres før byggestart innredning.

Søknadsprosess før byggestart forenklet (trinn 1 og 2 samlet)

Forenklet veiledningsliste består av veiledningspunkter fra driving og innredning i en og samme søknad. Forenklet søknad kan benyttes dersom prosjekteringsarbeidene (beskrivelser av anleggets tiltenkte funksjon, tegninger og beregninger) er komplett ved søknad om byggestart, slik tilfellet ofte er ved tunneloppgradering.

Tunnelforvalter kan selv velge forenklet eller to-delt veiledningsliste fra trinn 1 og 2.

Søknadsprosess før brukstillatelse

Installasjoner i dagen

Vegdirektoratets saksbehandling gjelder også installasjoner i dagen (utenfor tunnelen) som er tilknyttet sikkerhetshetsutrustning og trafikksikringstiltak (overgangssone portal – veg i dagen). Installasjoner i dagen inkluderer for eksempel havarilommer, utstyr til stenging av tunnelen og rekkverksføring mot tekniske bygg og portal. Stillbare meldingsskilt, rødt stoppblinksignal og bommer som anlegges til nærmeste kryss/avkjøring skal også være en del av sikkerhetsdokumentasjonen. Med dette menes installasjonene – ikke strekningen fra tunnel til kryss/avkjøring.

Dokumentasjonskrav ved godkjenning av tunneler

Tunnelsikkerhetsforskriftene stiller krav til at tunnelforvalter skal utarbeide sikkerhetsdokumentasjon før byggestart og før brukstillatelse innenfor prosjektering, konstruksjon og konfigurasjon. Med dette forstås at det skal utarbeides sikkerhetsdokumentasjon ved søknad, som inkluderer tegningsunderlag og beskrivelser for å forstå tunnelens oppbygging, funksjon og driftsordninger. Vegdirektoratets veiledningslister beskriver et minimum av sikkerhetsdokumentasjon i henhold til regelverket som skal sendes inn til kontroll. Vegdirektoratet kan i forbindelse med godkjenningsprosessen be om utfyllende dokumentasjon i tillegg til dokumentasjonskrav i veiledningslister.

Godkjenning av tiltaksplaner ved tunneloppgradering på riksveg i henhold til TSF §14

Tunnelforvalter skal sende tiltaksplan (plan for utbedringstiltak) for godkjenning i Vegdirektoratet.

Dersom Vegdirektoratet vurderer utbedringstiltakene til å være vesentlige, skal tunnelforvalter følge prosessen som beskrevet under avsnittene om søknadsprosesser. Avklaring om tunnelforvalter skal søke om byggestart og brukstillatelse vil fremkomme i godkjenningsbrev for tiltaksplan. Definisjon av vesentlige endringer er beskrevet i avsnittet "Godkjenning av tunneler ved oppgradering på fylkesveg og riksveg TSFF/TSF §12–§14".

Godkjenning av tiltaksplaner ved tunneloppgradering på fylkesveg i henhold til TSFF §12

Fylkeskommunen skal selv godkjenne tiltaksplaner for fylkesvegtunnelene. Dersom fylkeskommunen vurderer utbedringstiltakene til å være vesentlige, skal fylkeskommunen følge prosessen som beskrevet under avsnittene om søknadsprosesser og vedlegge godkjent tiltaksplan til søknad om byggestart. Definisjon av vesentlige endringer er beskrevet i avsnittet "Godkjenning av tunneler ved oppgradering på fylkesveg og riksveg TSFF/TSF §12–§14".

Godkjenning av tunneler ved oppgradering på fylkesveg og riksveg i henhold til TSFF/TSF §12–§14

Tunnelforvalter skal søke Vegdirektoratet om godkjenning før byggestart i forbindelse med oppgradering av tunneler som ikke oppfyller kravene i forskrift og medfører vesentlig endring. Med vesentlig endring av sikkerhetsdokumentasjonen, menes tekniske endringer som påvirker tunnelens sikkerhetsnivå, for eksempel tunnelens styringssystem, ny sikkerhetsutrustning, endring av beredskap, se også Vegdirektoratets sjekklister for hva som minimum inngår i sikkerhetsdokumentasjon. Ikke vesentlige endringer kan være utskifting av utstyr likt mot likt.

Overgangsordning ved tunneloppgradering på fylkesveg og riksveg i henhold til TSFF/TSF §12–§14

Følgende prosedyre gjelder ved vesentlige endringer:

Dersom en tiltaksplan, som medfører vesentlig endring, ikke er godkjent, skal tunnelforvalter søke om godkjenning av tiltaksplanen, deretter søke om byggestart og brukstillatelse. Dersom tiltaksplanen allerede er godkjent, skal tunnelforvalter søke om byggestart eller brukstillatelse, avhengig om bygging er igangsatt.

Grafisk framstilling av prosedyren.
Prosedyren illustrert. Illustrasjon: Statens vegvesen

TSF/TSFF vedlegg II punkt 4 Endringer

Tunnelforvalter skal i hvert enkelt tilfelle vurdere på selvstendig grunnlag om endringer i henhold til punkt 4 medfører vesentlige endringer og grunnlag for å søke om fornyet brukstillatelse hos Vegdirektoratet.

Forutsetningen for å søke godkjenning av endringer til Vegdirektoratet er at tunnelen er oppgradert eller bygd i henhold til TSF/TSFF.

Dersom tunnelen ikke er bygd i henhold til TSF/TSFF, skal tunnelforvalter selv ivareta nødvendig kontroll ved endringer.

Definisjon av vesentlig endring, se avsnittet "Godkjenning av tunneler ved oppgradering på fylkesveg og riksveg TSFF/TSF §12–§14".

Tilgang til Trygg tunnel

Brukere hos fylkeskommunene og Nye Veier AS må ta kontakt med systemansvarlig på e-post for å få tilgang.

Brukere hos Statens vegvesen benytter intern tilgangsstyringsportal: Selvbetjening for tilganger (Vegveven).

Kurs i bruk av Trygg tunnel og dokumentasjonskrav

Vegdirektoratet tilbyr tunnelforvaltere opplæring i bruk av Trygg tunnel som eget kurs. Tunnelforvaltere som også ønsker veiledning angående dokumentasjonskrav ved søknad om byggestart og brukstillatelse, kan kontakte Vegdirektoratet for nærmere informasjon. Veiledning kan gjennomføres og avholdes på Teams etter nærmere avtale.

Modellbaserte tegninger

For modellbaserte prosjekter kan det leveres en digital objektbasert 3D-modell basert på åpne BIM-standarder og -formater, i henhold til dokumentkrav i sjekkliste. Modellen må leveres samlet i èn IFC-fil. Dette innebærer at alle lagene (objekter) som hører til tunnelen er sammenstilt i èn IFC-fil. IFC-filen må være navngitt med dato og versjonsnummer, både i filnavn og som informasjon i modellen. 

Dokumenter: PDF-dokument som lastes opp i Trygg tunnel må være søkbare og lagres som digitalt dokument (fra Word til PDF).

Øvrige søknadstyper og generelle henvendelser

Eksempel på øvrige søknadstyper er søknader som følge av TSF/TSFF §4, tredje ledd. Det vil si tunneler som har brukstillatelse med begrenset vilkår, eller tunneler som har innstilt brukstillatelse, der avvik er rettet opp av tunnelforvalter.
Disse søknadstypene, samt generelle henvendelser fra tunnelforvalter, kan ikke sendes i Trygg tunnel og skal derfor sendes på e-post til firmapost@vegvesen.no og adresseres til Vegdirektoratet ved Inspeksjon og sikkerhet (LDA10).

Kontaktpersoner i Vegdirektoratet