Trygg tunnel et verktøy for å ivareta sikkerhetsforvaltning på norske vegtunneler.

Verktøyet er utviklet for å gi tunnelforvaltere og forvaltningsmyndighet støtte til å tilfredsstille kravene i tunnelsikkerhetsforskriftene. 

Hva kan gjøres i Trygg tunnel?

Trygg tunnel gir den daglige oversikten over vegtunneler for brukerne. Verktøyet er delt opp i to: inspeksjoner og forvaltning. Inspeksjonsløsningen brukes til å planlegge og gjennomføre en periodisk inspeksjon. Forvaltningsløsningen brukes til å følge opp innrapporterte avvik fra periodisk inspeksjon, rapportering av betydelige hendelser og for å søke om godkjenning av tunneler til Vegdirektoratet, jamfør tunnelsikkerhetsforskriftene.

Sjekklistemaler for inspeksjoner

Inspeksjonsledere i Statens vegvesen har ansvaret for å utarbeide sjekklister med hjemmelsgrunnlag i forskrifter og normaler.

Når en sjekkliste er klar til bruk, vil den bli tilgjengelig for brukere av verktøyet.

Årsplanlegging av inspeksjoner

Inspeksjonsledere, enten i Vegdirektoratet eller i fylkeskommunen, skal utarbeide en inspeksjonsplan for sin organisasjon for det kommende året. Dette gjelder for planlegging av periodiske inspeksjoner av tunneler over 500 meter.

I Trygg tunnel kan inspeksjonslederne planlegge når en periodisk inspeksjon skal gjennomføres og hvem som er ansvarlig for den. I tillegg har de mulighet til å sende varsel til tunnelforvalter for kommende periodiske inspeksjoner.

Periodisk inspeksjon i en tunnel

Med Trygg tunnel kan inspeksjonsledere og inspeksjonslag forberede seg til periodisk inspeksjon i en tunnel. Dette innebærer å velge passende sjekkliste, etterspørre relevante dokumenter fra tunnelforvalter, og se funn fra tidligere inspeksjoner.

Tunnelforvalter kan laste opp etterspurte dokumenter fra inspeksjonslaget og følge opp status for inspeksjonene.

Videre vil inspeksjonslaget kunne registrere funn fra inspeksjonen, gi kommentar og laste opp vedlegg til inspeksjonen. Til slutt vil inspeksjonslederen sende inspeksjonen som en rapport inn til Vegdirektoratet for videre oppfølging.

Oppfølging av funn

I Trygg tunnel vil saksbehandlere kunne følge opp funn i en tunnel etter en periodisk inspeksjon i dialog med tunnelforvalter. Dette innebærer at funnene fra en periodisk inspeksjon overføres til en oppfølgingsplan. En oppfølgingsplan er en plan for hvordan avvik skal utbedres.

Oppfølging av funn er basert på kvalitetssystemet i Statens vegvesen. Prosessen ivaretar krav til dokumentasjon og oppfølging av funn fra tunnelinspeksjonene.

Oppfølgingen består av 5 faser:

  • Saksbehandler vil vurdere funnene fra en periodisk inspeksjon.
  • Tunnelforvalter vil utarbeide en oppfølgingsplan til funnene.
  • Saksbehandler vil behandle oppfølgingsplanen.
  • Tunnelforvalter vil iverksette oppfølgingsplanen og dokumentere for hver gjennomførte tiltak.
  • Saksbehandler vil vurdere de gjennomførte tiltakene.

Hvem kan bruke Trygg tunnel?

Brukere som jobber direkte eller indirekte mot tunnelsikkerheten kan bruke Trygg tunnel. Dette gjelder for følgende organisasjoner:

  • Statens vegvesen (inkludert Vegdirektoratet)
  • Partnerbrukere: Nye Veier AS, fylkeskommunene og Oslo kommune

Det finnes følgende roller i Trygg tunnel:

Tunnelkoordinator tildeler tunneler til tunnelforvaltere i sin egen organisasjon.

Inspeksjonsleder planlegger, gjennomfører og dokumenterer periodiske inspeksjoner.

Inspeksjonsmedlem gjennomfører og dokumenterer periodiske inspeksjoner sammen med inspeksjonsleder. Vanlige brukere er for eksempel fagressurser innen elektro, trafikksikkerhet, geologi, drift osv.

Tunnelforvalter supplerer inspeksjonslaget med etterspurt tunneldokumentasjon og følger opp innrapporterte avvik fra periodiske inspeksjoner.

Saksbehandler Vegdirektoratet følger opp innrapporterte avvik fra periodiske inspeksjoner og andre avvik, samt behandler søknader.

Observatør har generell lesetilgang til egen organisasjon sine tunneler i Trygg tunnel. 

Hvordan få tilgang til Trygg tunnel?

Ansatte i Statens vegvesen søker om tilgang via intern selvbetjening for tilganger.

Partnerbrukere må ta kontakt med Statens vegvesen på e-post for å få tilgang. Dette gjelder Nye Veier AS, fylkeskommuner og Oslo kommune. Forespørsel om ny tilgang som tunnelforvalter i Trygg tunnel, må komme fra den formelle tunnelforvalteren. Statens vegvesen gjør oppmerksom på at alle tilganger som gis er permanente. Det innebærer at organisasjonen som brukeren tilhører er ansvarlig for å melde ifra til Statens vegvesen hvis tilgangen skal endres eller fjernes etter at den er gitt.