Offentlige veganlegg planlegges etter plan og bygningsloven, og anlegges etter veglova. I planleggingsarbeidet er det flere innslag som må hensyntas.

Tidlige planfaser (KVU og KDP)

Planlegging av tunneler i tidlig fase følger planlegging av vegen for øvrig med konsekvensutredning (KVU) og kommunedelplan (KDP). Planlegger skal bidra til å finne hensiktsmessige vegkorridorer hvor man fra tunnelsiden vektlegger tunnelfaglige hensyn på en god og balansert måte.

Ulike tekniske løsninger vurderes i alternative vegkorridorer eller -linjer. Ulike konsept i de forskjellige vegkorridorene eller -linjene skisseres og kostnadsestimeres som grunnlag for behandling av konseptvalgutredningen (KVU) og kommunedelplan (KDP). Det er viktig med en god dialog mellom tunnel- og vegplanlegger. De ulike vegkorridorene skal kostnadsestimeres med en nøyaktighet på ±40 prosent i KVU og ±25 prosent i KDP, som er et meget strengt nøyaktighetskrav for tunneler.

Reguleringsplan og forprosjekt

Reguleringsplanarbeidet startes med å utrede ulike alternativ i veglinja. Ulike tekniske løsninger vurderes med hensyn til kompleksitet, estetikk og kostnader. Utredningen sammenfattes i en rapport som danner grunnlag for å velge ut hvilke alternativ man ønsker å gå videre med i et forprosjekt.

Forprosjekt skal utarbeides for en eller flere alternativer på aktuelle steder. Forprosjektet skal som minimum inneholde en oversiktstegning. Denne suppleres med eventuelle detaljer. I tillegg skal det foreligge en beskrivelse av systemet osv. I tilfeller hvor byggemetode er avgjørende, skal dette også beskrives.

Grunnlagsmateriale for prosjektering

Ett av de viktigste formålene med forprosjektet er å innhente nødvendig grunnlagsmateriale for prosjektering, se vegnormal N500 Vegtunneler:

  • Oversiktskart
  • Detaljkart
  • Lengde- og tverrprofil av vegtrase
  • Lengdeprofil av tunnel
  • Dimensjoneringsklasse (veg), trafikkmengde (ÅDT) og fartsgrense
  • Opplysninger om salting av veg eller vurdering av eventuell framtidig salting
  • Geoteknisk rapport
  • Opplysninger om stedlige forhold som kan ha innflytelse på valg
  • Tekniske data for eventuelle kabler og ledninger

Nøyaktighet på ±10 prosent

Forprosjekt for reguleringsplan skal utarbeides med en nøyaktighet på ±10 prosent.

Planlegging og prosjektering av vegtunneler