Ved bygging av veg er det viktig at en velger de riktige materialene til de ulike delene av konstruksjonen.

Materialvalg påvirkes av påkjenninger og belastninger. Viktige påvirkningsfaktorer for en vegkonstruksjon:

 • Trafikkbelastning
 • Klimatiske forhold som nedbør og temperatur
 • Grunnforhold
 • Tverrprofilutforming
 • Topografiske forhold
 • Dreneringsforhold (åpen/lukket drenering)
 • Dimensjoneringsmetoder
 • Materialegenskaper for de ulike lag i konstruksjonen

Flere av faktorene vil kunne endre seg mye fra en årstid til en annen.

Påkjenningene og derav krav til materialegenskapene er avhengig av hvor i konstruksjonen materialet brukes. Materialene må kunne motstå nedknusing og slitasje, derfor stilles krav til mekaniske egenskaper. Vegkonstruksjonen må kunne motstå deformasjon og teleskader, og det stilles derfor krav til materialenes komprimerbarhet, stabilitet og telefarlighet (krav til kornform, korngradering, maks. finstoffinnhold). Materialene må kunne ha god bestandighet mot klimatiske påkjenninger og kjemikalier.

Krav til riktig bruk av materialene:

 • Lagtykkelser
 • Komprimering
 • Drenering

Vegkonstruksjonen (overbygningen) skal fordele laster fra trafikken til undergrunnen slik at det ikke oppstår skadelige eller uakseptable deformasjoner, og skal derfor bygges opp av ikke telefarlige og ikke vannømfintlige materialer som beholder tilstrekkelig bæreevne hele året, se Håndbok N200Vegbygging.

Et materiale er telefarlig hvis ≥ 3 % av materiale < 22,4 mm passerer 20 µm-siktet.

Et materiale er vanligvis vannømfintlig hvis ≥ 8 % av materialet < 22,4 mm passerer 63 µm-siktet.

Vegkonstruksjon. Illustrasjon: Statens vegvesen