Som fabrikant eller importør kan du søke om å registrere restkjøretøy (overliggere) i Norge.

Unntaksbestemmelsen for bil og tilhenger til bil er både tids- og antallsbegrenset.

Det må søkes om å registrere restkjøretøy dersom kjøretøyet har en EF-typegodkjenning som går ut på grunn av at nye krav trer i kraft og at kjøretøyet står på lager i EU-/EØS-området.

Søk om å registrere restkjøretøy

Som fabrikant eller importør kan du søke om å registrere restkjøretøy. Slike søknader sendes til 

Søknaden skal inneholde

  • hvilke(n) type(r) kjøretøy som omfattes
  • antall kjøretøy som søkes registrert, med oversikt over understellsnummer.
  • typegodkjenningsnummer
  • henvisning til nye krav eller direktiv som medfører at kjøretøyene blir restkjøretøy
  • oversikt over antall registrerte kjøretøy av samme type(r) siste tolv måneder eller siste kalenderår

Unntaksbestemmelsen

Unntaksbestemmelsen for bil og tilhenger til bil (M, N og O) er både tids- og antallsbegrenset.

Tidsbegrensning

Unntaket er begrenset til en periode på 12 måneder for ferdigoppbygde kjøretøy. Det vil si at dersom søknad om å registrere restkjøretøyer innvilges, må kjøretøyene registreres innen 12 måneder fra det nye kravet trer i kraft. For etappevis ferdigoppbygde kjøretøy er fristen 18 måneder. Det er forordning (EU) 2018/858 artikkel 49 som setter disse begrensningene.

Antallsbegrensning

For personbil (M1) kan antallet restkjøretøy ikke overstige 10 % av antall kjøretøy av samme type som ble tatt i bruk i Norge det foregående år. Utgjør 10 % mindre enn 100 kjøretøy av samme type, kan det tillates registrert maksimalt 100 kjøretøy.

For andre kjøretøygrupper (M2, M3, N og O) er begrensningen 30 % av antall kjøretøy av samme type som ble tatt i bruk i Norge det foregående år. Utgjør 30 % mindre enn 100 kjøretøy av samme type, kan det tillates registrert maksimalt 100 kjøretøy.

Som unntak og dersom særlige forhold foreligger, kan Statens vegvesen tillate registrering av restkjøretøy som har et samsvarssertifikat (COC) som har vært gyldig i minst tre måneder etter utstedelsen, men hvor samsvarsertifikatet senere er blitt ugyldig som følge av at nye krav har trådt i kraft. Søknad om unntak etter denne regelen må begrunnes spesielt.

Registrere restkjøretøy (overliggere)