Statens vegvesens ITS-visjon:

Personer og gods utnytter miljøriktige transportformer sikkert, enkelt og effektivt. Vegtransporten er preget av trafikksikre, fossilfrie og samvirkende tjenester med stort innslag av velfungerende automatikk. Trafikantene kan sømløst planlegge, bestille, betale og utføre sine transporter basert på oppdatert og sikret informasjon.

Statens vegvesen vil levere veg- og trafikkdata til blant annet bilbransjen. Illustrasjon: Statens vegvesenStatens vegvesen vil levere veg- og trafikkdata til blant annet bilbransjen. Illustrasjon: Statens vegvesen

Det er forventet stor vekst i befolkningen i de største byområdene i Norge de nærmeste årene. For å nå det overordnede målet i Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 – et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet – trenger vi nye virkemidler i tillegg til utbygging av kapasitet, fysisk utforming og trafikkregulering

Vegvesenets satsingsområder innen ITS

Statens vegvesen er i tillegg til rollen som myndighet, ansvaret for å forvalte veg- og vegtrafikk samt ha det faglige sektoransvaret for vegtransporten. Etatens ITS-strategi for 2018–2023 (PDF)  slår fast at Vegvesenet ønsker å ta en ledende rolle i Norges satsing på ITS.

1. Digitalisering og teknologi

Statens vegvesen skal være en profesjonell eier og leverandør av digitale veg- og trafikkdata. Etaten skal legge til rette for effektiv datafangst, utnytte eksterne og nye datakilder og sikre best mulig kvalitet for dynamiske og statiske data. Statens vegvesen vil lede an på utvikling, utprøving og implementering av ny teknologi i vegtransporten for å ivareta viktige samfunnshensyn.

2. Bærekraftig transportsystem

Statens vegvesen skal gjennom tilrettelegging og bruk av ITS-løsninger være en sentral aktør for at transport av personer og godt skjer med minst mulig negativ konsekvens for miljø og klima.

3. Samvirkende og automatisert mobilitet

Statens vegvesen skal bidra til rask innføring og utprøving av samvirkende og automatisert kjøring for bedret trafikksikkerhet, mobilitet klima/miljø og datafangst

Eksempel på hovedtiltak 2018–2029:

  • Teste samvirkende ITS (C-ITS) og automatisert kjøring gjennom pilotprosjekter i samarbeid med offentlige og private aktører.
  • Utnytte sensorene i kjøretøyene, kommunikasjon og applikasjoner for samvirkende ITS (C-ITS)
  • Sette i gang pilot for  integrerte mobilitetstjenester (Mobility as a Service, MaaS) i samarbeid med lokale aktører.
  • Prøve ut nye former for fossilfri framdrift av ferjer.
  • Videreutvikle måledatabaser, modellverktøy og værprognoser som grunnlag for tiltak og publikumsinformasjon knyttet til luftforurensning.
  • Etablere nasjonalt tilgangspunkt for veg- og trafikkdata i tråd med kravene i ITS-direktivet.
  • Medvirke til ferdig vedtatt lov og forskrift om utprøving av selvkjørende kjøretøy.
  • Videreutvikle teknologi og systemer for kjøretøykontroll og statistikk som kan utnytte data fra last og tunge kjøretøy.
  • Utrede nasjonale arkitektur som beskriver sikker dataflyt, dataeierskap, kvalitetskriterier og rolle og ansvarsdeling for håndtering av sensordata fra kjøretøy i trafikk (C-ITS), inkl. skyløsningeer og behandling av store datamengder.