Statens vegvesen vil bruke ITS som virkemiddel for å øke trafikksikkerheten og gjøre veitransporten mer klima- og miljøriktig.

ITS gir også viktige verktøy som å bedre trafikkavviklingen og prioritere kollektivtrafikk. Intelligente transportsystemer og -tjenester (ITS) eller Samvirkende ITS er en samlebetegnelse for alle typer av informasjons- og kommunikasjonsteknologi som vi bruker i transportsektoren.

Statens vegvesen skal ivareta en regulatorrolle og være en ledende aktør for å utvikle lovgrunnlag og regelverk for ITS. Etaten vil som myndighet også ha et ansvar for å sikre at ITS-løsninger overholder annet regelverk, for eksempel personvern og universell utforming. Vi må bidra til at det finnes kontrollinstanser for etterlevelse av lovpålagte krav.

Statens vegvesen skal ta en aktiv rolle i internasjonal standardisering og harmonisering slik at norske behov og interesser blir hensyntatt og verdsatt. Statens vegvesen vil ha et ansvar for å utvikle forskrifter under ITS-loven og tilstøtende lovverk, samt nasjonale retningslinjer på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Disse skal sikre harmonisering av norske ITS-løsninger uavhengig av forvaltningsnivå og veieier.

Etatens ITS-strategi for 2018–2023 (PDF) slår fast at Vegvesenet ønsker å ta en ledende rolle i Norges satsing på ITS.

Digitalisering og teknologi

Statens vegvesen skal være en profesjonell eier og leverandør av digitale vei- og trafikkdata. Etaten skal legge til rette for effektiv datafangst, utnytte eksterne og nye datakilder og sikre best mulig kvalitet for dynamiske og statiske data. Statens vegvesen vil lede an på utvikling, utprøving og implementering av ny teknologi i veitransporten for å ivareta viktige samfunnshensyn.

Bærekraftig transportsystem

Statens vegvesen skal gjennom tilrettelegging og bruk av ITS-løsninger være en sentral aktør for at transport av personer og gods skjer med minst mulig negativ konsekvens for miljø og klima.

Samvirkende og automatisert mobilitet

Statens vegvesen skal bidra til rask innføring og utprøving av samvirkende og automatisert kjøring for bedret trafikksikkerhet, mobilitet klima/miljø og datafangst.

ITS i Statens vegvesen