Her finner du standarder og lovverk som regulerer ITS.

ITS-loven gir Samferdselsdepartementet fullmakt til å implementere ITS-direktiv fra EU. I tillegg har vi flere andre lover som regulerer ITS, i tillegg til et stort antall standarder som skal følges. 

Standarder

Norsk Standard er ansvarlig for standardutvikling i Norge. Organisasjonen er Norges organ opp mot de internasjonale standardorganisasjonene. Her utvikles standarder gjennom å invitere bransjeaktører til å finne like teknologiske løsninger. Innen ITS er standardisering særlig viktig for å sikre god informasjonsutveksling. Et eksempel på dette er standardisering av datautveksling mellom biler og vegkantsystem. Hvis veisystemet skal motta informasjonen fra biler, er det viktig at alle bilene sender ut data i samme format. 

Den internasjonale standardorganisasjonen ISO er den viktigste standardorganisasjonen innen ITS, målt i antall utviklede standarder. Den europeiske standardorganisasjonen CEN har også en rekke standarder innen ITS. CEN samarbeider tett med ISO, så mange av CENs standarder er tilpasninger til det europeiske markedet. I tillegg regulerer noen standarder fra den europeiske telekomorganisasjonen ETSI datautveksling innen ITS. 

ISO har skrevet en rapport som gir mer informasjon om standardiseringsarbeidet innen ITS (ISO)

Statens vegvesens statusrapport om standarder for ITS (Brage)

Lovverk

ITS-loven (Lovdata)

ITS-loven (Lovdata) er en rammelov som gir Samferdselsdepartementet fullmakt til å gi forskrifter om ITS. Loven er i stor grad begrunnet i å gi forvaltningen hjemmel til å gjennomføre ITS-direktivet, ettersom vegtrafikkloven ble ansett utilstrekkelig. Per i dag har departementet gjennomført tre forordninger fra EU om ITS med hjemmel i loven. 

Veglova (Lovdata)

Veglova delegerer ansvaret til å håndtere veidata og trafikkinformasjon til Statens vegvesen. Loven regulerer også personopplysninger relatert til dette. 

Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy (Lovdata)

Loven regulerer prøveprosjekter for selvkjørende kjøretøy. Dette inkluderer hjemmel til tillatelse til prøveprosjekter, personopplysninger og tilsyn. 

Personopplysningsloven (Lovdata)

Personopplysningsloven gjennomfører EUs personvernsdirektiv (GDPR). Dette regulerer innsamling av trafikkdata innen ITS. Veglova inneholder også bestemmelser om personvern. Les mer: https://lovdata.no/NL/lov/2018-06-15-38

Statens vegvesens håndbøker og veiledere

Statens vegvesen har utarbeidet en rekke håndbøker og veiledere som utfyller lovverket innen transportsektoren. En rekke av disse har betydning for ITS. 

EU-direktiver

ITS-direktivet (Lovdata) setter opp et rammeverk for ITS. Direktiver bestemmer hvilke deler av ITS det skal fokuseres på, og gir Europakommisjonen fullmakt til å utarbeide standarder innen ITS. I Norge er direktivet gjennomført gjennom ITS-loven. Trolig vil EU komme med et mer utfyllende direktiv i fremtiden. 

PSI-direktivet (Lovdata) regulerer viderebruk av informasjon i offentlig sektor. Dette gjelder de fleste dokumenter det offentlige har i besittelse, som også inkluderer visse typer transportdata. Direktivet er implementert i norsk rett gjennom offentleglova.

INSPIRE-direktivet (Lovdata) regulerer sammenhengende infrastruktur for geografisk informasjon. Det er gjennomført i norsk rett gjennom geodataloven.