Berørte statlige og regionale myndigheter kan fremme innsigelse til forslag til kommune(del)plan og reguleringsplan dersom planforslaget er i strid med nasjonale eller vesentlige regionale interesser innenfor myndighetenes ansvarsområde. Nabokommuner kan fremme innsigelse mot planforslag i spørsmål som er av vesentlig betydning for kommunens innbyggere.

For Statens vegvesen og fylkeskommunen som vegmyndighet kan det for eksempel i vegplansaker være aktuelt å fremme innsigelse dersom de ikke kommer til enighet med kommunen om valg av løsning.

Når det foreligger innsigelse og innsigelsen ikke løses lokalt, vil kommunens kompetanse til å fatte planvedtak med rettsvirkning falle bort og avgjørelsesmyndigheten bli overført til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Statens vegvesens utgangspunkt for innsigelse

Statens vegvesen kan fremme innsigelse med utgangspunkt i tre ulike roller:

  • Vegadministrasjon med ansvar for å forvalte riksveg på vegne av staten. Dersom Nye Veier AS ønsker å fremme innsigelse, må dette avklares med Statens vegvesen som eventuelt fremmer innsigelsen.
  • Vegadministrasjon med ansvar for å forvalte fylkesveg på vegne av fylkeskommunen. Fylkeskommunen avgjør
  • Statlig fagmyndighet med sektoransvar.

Dersom man skal fremme innsigelse basert på sektoransvaret skal saken være avklart med Vegdirektoratet før ev. mekling. Det statlige sektoransvaret kan f.eks. være spørsmål om trafikksikkerhet eller samordnet areal- og transportplanlegging. I denne rollen kan Statens vegvesen fremme innsigelse også i saker knyttet til kommunale veger.

Mekling

Mekling og oversendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Innsigelse skal fremmes så tidlig som mulig og senest innen den frist som er fastsatt for å avgi uttalelse til planforslaget. Dersom kommunen ikke tar hensyn til innsigelsen skal det normalt foretas mekling mellom partene med fylkesmannen som mekler. Dersom enighet ikke oppnås, treffer kommunen planvedtak og sender planen og innsigelsen med meklerens tilråding til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet avgjør – i samråd med berørte departementer – om innsigelsen skal tas til følge og planen endres. Innsigelse er plan- og bygningslovens primære løsningsmodell ved konflikter mellom kommunen og statlige fagmyndigheter i plansaker. Innsigelse er imidlertid bare forutsatt brukt i viktige konfliktsaker.