Ved bruk av mobil borerigg til fjellsikringsarbeid er det krav til vern av roterende deler for å unngå arbeidsulykker.

Borerigger skal sjekkes ved inntakskontrollen før arbeid igangsettes. Dersom det ved inntakskontrollen avdekkes at mobile borerigger mangler nødvendig vern av roterende deler, skal disse avvises. Fjellsikringsarbeid skal kun utføres med lovlig manuelle borerigger med vern av roterende deler.

Alvorlig arbeidsulykke

I 2020 skjedde det en alvorlig arbeidsulykke ved bruk av mobil borerigg som manglet nødvendig vern av roterende deler. Personen som ble skadet, fikk alvorlige skader da den ene hansken satte seg fast i roterende bor ved skifte av borstang på boreriggen. Armen ble med rundt i rotasjonen og underarmen ble knust.

Bakenforliggende årsak til hendelsen

Ved skifte av borstang holdt operatøren i borstanga, da den ene hansken hang seg fast. Arbeidsoperasjonen med skifte av stang skulle ikke utføres med rotasjon på hammer.

Læring etter hendelsen

Maskinen hadde ikke vern mot roterende deler, og med så store krefter er kun menneskelige barriere et utilstrekkelig sikkerhetstiltak. Mange stangskift daglig gjør at små feil kan få fatale konsekvenser.

Det må bruke utstyr som har vern mot roterende deler i henhold til Arbeidstilsynets regelverk.

Det er innført skjerpet kontraktsbestemmelse for å forebygge tilsvarende skader i framtida. Det er lovfestet at mobile borerigger skal ha vern mot roterende deler. Utstyr uten vern skal kun unntaksvis brukes og etter spesifikk risikovurdering med beskrivelse av relevante tiltak.

Etter kontakt med maskinleverandør er det testet ut en boreapplikasjon på lift med oppløftende resultater. Ved utprøvingen meldte entreprenøren om positive erfaringer med det nye utstyret.

Erfaringer fra utprøvingen:

  • slipper vibrasjoner
  • raskere boring med større hammer
  • sikrere arbeidsutførelse ved at man slipper å holde i hammeren