Planlegging av transportsystemet skal omfatte vurderinger av alternativ som beskriver konsekvenser for miljø og samfunn. Kravet til utredning er gitt i plan og bygningsloven og KU-forskriften, samt Rundskriv R-109/14 fra finansdepartementet og Utredningsinstruksen.

Statens vegvesen metode for konsekvensanalyser består av samfunnsøkonomisk analyse som inkluderer både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Gjennom den samfunnsøkonomiske analysen gjøres det en samlet vurdering av om de ulike alternativene totalt sett er lønnsomme for samfunnet, dvs om prosjektenes nytte er større enn prosjektenes kostnader. Metoden for konsekvensanalyser er nærmere beskrevet i håndbok V712 Konsekvensanalyse.

I forbindelse med ny revidert håndbok V712 har Statens vegvesen utarbeidet en kurs-serie om samfunnsøkonomisk metode og gjennomgang av Ikke-prissatte temaer.

De samfunnsøkonomiske analysene tydeliggjør infrastrukturens samfunnseffekter slik at beslutningstagere kan gjøre et best mulig valg av alternativ løsning på lokalt nivå og det kan gjøres gode prioriteringer mellom transporttiltak på nasjonalt nivå. Statens vegvesen utvikler verktøy for gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser av de tiltak Statens vegvesen har ansvar for. Statens vegvesen gjennomfører også etterprøving av de samfunnsøkonomiske analysene for et utvalg prosjekter 5 år etter prosjektene ble åpnet for trafikk.

Grunnlagsdata