Her finner du informasjon om hva som gjelder for førerkort på Svalbard.

Når vi på denne siden omtaler Genève- eller Wien-konvensjonen, dreier det seg om Genève-konvensjonen av 1949 og Wien-konvensjonen av 1968 om veitrafikk.

Utenlandsk førerkort på Svalbard

Hovedregel

Hovedregelen er at du kan bruke et utenlandsk førerkort som er gyldig i hjemlandet ditt, under hele oppholdet ditt på Svalbard.

Gyldige utenlandske førerkort

Førerkort fra land som er tilknyttet Genève-eller Wien-konvensjonen

 • Du kan bruke førerkortet ditt så lenge det er gyldig.
 • Du kan kjøre den motorvogngruppen som står på førerkortet, med unntak av traktor.

Du trenger ikke ekstra dokumentasjon hvis førerkortet oppfyller modellkravet etter én av konvensjonene. Alle førerkort fra EU/EØS-land oppfyller dette kravet.

Er førerkortet ditt er fra et land utenfor EU/EØS, kan du sjekke om det oppfyller modellkravet til én av konvensjonene.

Hvis førerkortet ditt ikke oppfyller modellkravet, trenger du i tillegg til førerkortet

 • en autorisert norsk oversettelse av førerkortet, eller
 • et internasjonalt førerkort som oppfyller modellkravene

Førerkort fra land som ikke er tilknyttet Genève- eller Wien-konvensjonen

Du kan bruke førerkortet ditt i tre måneder hvis det oppfyller begge disse kravene:

 • Det oppfyller modellkravet etter én av konvensjonene.
 • Det er på et skandinavisk språk, engelsk, fransk eller tysk.

Hvis førerkortet ikke oppfyller begge kravene, må du i tillegg til førerkortet ha et internasjonalt førerkort som oppfyller modellkravene med deg når du kjører.

Innbytte av førerkort fra EU/EØS, Storbritannia, Sveits eller Japan

Er førerkortet ditt fra et EU/EØS-land, Storbritannia, Sveits eller Japan, kan du bytte det i et norsk førerkort. Merk at fristen for å levere inn søknad om innbytte av japansk førerkort ikke gjelder for deg som bor på Svalbard.

Da må disse kravene være oppfylt:

 • Du er registrert i befolkningsregisteret på Svalbard.
 • Førerkortet er ikke tidligere byttet inn fra et land utenfor EU/EØS-området, Storbritannia, Sveits eller Japan.

Førerkort fra andre land når gyldighetstiden utløper

Hvis du har førerkort fra et annet land enn et EU/EØS-land, Storbritannia, Sveits eller Japan, og gyldighetstiden på førerkortet ditt utløper når du oppholder deg på Svalbard, må du fornye førerkortet i utstederlandet.

Hvis utstederlandet ikke lar deg fornye førerkortet ditt

Hvis du ikke får fornyet førerkortet ditt i utstederlandet, kan du søke Statens vegvesen om å få fortsette å kjøre på Svalbard i inntil fem år. I utgangspunktet gjelder dette bare for motorsykkelklasser og personbil. Hvis du har et særskilt behov for å kunne kjøre buss eller lastebil, kan du også søke om dette.

For å få innvilget en slik søknad må du oppfylle disse kravene:

 • Det utenlandske førerkortet ditt har vært gyldig utover tre måneder på Svalbard.
 • Førerkortet var gyldig da oppholdet ditt på Svalbard startet.
 • Du er registrert i befolkningsregisteret på Svalbard.
 • Du har fått avslag på søknad om fornyelse av førerkortet i utstederlandet.
 • Du kan dokumentere at førerkortet ikke er inndratt i utstederlandet.

Det er strenge dokumentasjonskrav når du søker om en slik tillatelse. Dokumentene må være originale, datert og signert av førerkortmyndigheten i utstederlandet.

Når du skal søke om å få fortsette å kjøre, må du fylle ut søknadsskjemaet for førerkort.

Søknadsskjemaet har en egenerklæring om syn og helse. Du må levere henholdsvis synsattest eller helseattest for førerrett hvis du svarer ja på ett eller flere av spørsmålene på egenerklæringen. Helseattesten må være utstedt av en lege med norsk autorisasjon. Synsattesten må være utstedt av en optiker eller lege med norsk autorisasjon.

Har du lastebil- og/eller bussklasser på ditt utenlandske førerkort, og du har et særskilt behov for å kunne fortsette å kjøre disse klassene, må du legge ved dokumentasjon på behovet. Dette kan være en uttalelse fra arbeidsgiveren din om at du har behov for å kjøre lastebil eller buss i arbeidssammenheng. Du må da også levere helseattest for førerrett.

Søknaden og andre dokumenter må leveres fysisk på Svalbard servicekontor i Statens hus (det gamle post- og bankbygget) i Longyearbyen. Du må også vise det utenlandske førerkortet ditt.

Snøscooter

Har du førerrett i klassene A, A1, A2 eller B, kan du kjøre snøscooter (klasse S) på Svalbard. Dette er uavhengig av når og hvor i verden du har fått førerretten. Har du norsk førerrett i klasse T, gjelder det samme. Du kan kjøre snøscooter så lenge førerkortet ditt er gyldig for kjøring på Svalbard.

Hvis du ikke har et førerkort som er gyldig for kjøring på Svalbard, kan du ta praktisk kjøreopplæring for klasse S hos en godkjent trafikkskole på Svalbard. Du kan gjennomføre teoriprøven på Svalbard servicekontor i Statens hus i Longyearbyen. Det er ikke krav om oppkjøring for snøscooter (klasse S). Du må være registrert i befolkningsregisteret på Svalbard for å få utstedt norsk førerkort i klasse S.

Ta førerkort på Svalbard

Grunnleggende opplæring og oppkjøring

Hvis du ikke har et utenlandsk førerkort, kan du ta norsk førerkort. For å få utstedt norsk førerkort må du være registrert i befolkningsregisteret på Svalbard. Praktisk kjøreopplæring og oppkjøring i andre klasser enn klasse S må du gjennomføre på fastlands-Norge. Du må derfor ha oppholdstillatelse på fastlandet for å kunne ta norsk førerkort i andre klasser enn klasse S.

Teoriprøve på Svalbard

Før du kan ta teoriprøven, må du få godkjent søknad om førerkort.

Ta teoriprøve eller forny førerkortet på Svalbard servicekontor

Skal du ta teoriprøven eller fornye det norske førerkortet ditt, må du møte opp på Svalbard servicekontor i Statens hus i Longyearbyen.