Første generasjon elbiler i Norge begynner å bli 10-15 år gamle. På disse bilene blir ofte batteriene svekket.

Mange ønsker å forlenge levetiden til disse bilene ved å bytte batteri, noe som er mulig dersom man får tak i et originalt batteri. Dette kan imidlertid være vanskelig. Dessverre er det få alternativer utover det å bytte til originalt batteri. Bytte av batterikjemi til en uoriginal type utgjør en risiko, og det er da viktig å være klar over følgende:

Bytte av batterikjemi i elbil og øvrig ombygging eller endring av ladesystem, overvåking-system etc. utgjør en sikkerhetsrisiko. Slike ombygginger vil kunne innebære økt fare for brann eller eksplosjon, som videre har betydning for trafikksikkerheten. Ombygginger av elbil og endring av batterikjemi er klart underlagt kjøretøyforskriftens bestemmelser om ombygging av kjøretøy, og det skal dokumenteres av bilfabrikanten eller kompetent uavhengig laboratorie at sikkerheten er ivaretatt. Å få dokumentert en ombygging kan derfor bli kostbart, og det er noe man bør være klar over hvis man overveier en slik ombygging.   

Det er bilens eier eller den som har rådighet over det som er ansvarlig for at ombygd kjøretøy blir fremstilt for ny godkjenning. Dette går frem av kjøretøyforskriften § 6-9. Det er også eieren som har ansvaret for å fremlegge nødvendig dokumentasjon for godkjenningen.

Vi er innforstått med at det kan være vanskelig for privatpersoner å fremskaffe nødvendig dokumentasjon for godkjenning av endret batterikjemi i elbil. Vi må understreke at Statens vegvesens hovedoppgave i denne sammenheng er å ivareta trafikksikkerheten.

Bakgrunn/”liten skrift”: Kjøretøyforskriften § 9-1 nr 1 lyder som følger: Kjøretøy skal være bygd, innrettet og utstyrt slik at de tåler de påkjenninger som de vanligvis utsettes for og kan nyttes uten å volde unødig fare eller ulempe og slik at fare for brann mest mulig unngås.

Et godkjent kjøretøy er godkjent i den utførelse det er fremstilt ved første gangs godkjenning. Ved ombygging (som definert i kjøretøyforskriften § 7-2 nr 1.7) som innebærer at kjøretøyet ikke lenger er i samsvar med vognkortet, skal kjøretøyet fremstilles for ny godkjenning hos Statens vegvesen. Det samme gjelder andre ombygginger eller endringer som har betydning for trafikksikkerheten. Dette går frem av kjøretøyforskriften §§ 6-8 og 7-2 nr 3.1. En endring av batterikjemi, ladesystem og/eller tilhørende overvåking/styring i elbil vil normalt komme inn under dette kravet, fordi tekniske data som er oppført i vognkortet blir endret. I tillegg vil slik ombygging som nevnt ovenfor kunne innebære økt fare for brann eller eksplosjon, som videre har betydning for trafikksikkerheten.

Ved godkjenning av ombygd elbil kreves dokumentasjon fra kjøretøyfabrikanten eller kompetent, uavhengig laboratorium på at de benyttede deler er egnet, at kjøretøyet vil tåle de påkjenninger det kan regnes med å bli utsatt for osv. Dette kravet fremkommer av kjøretøyforskriften § 7-2 nr 7. Ombyggingen må da dokumenteres opp mot kravet i forskriftens § 9-1. Dette kravet innebærer en skjønnsmessig vurdering som kan være vanskelig. Som dokumentasjon på oppfyllelse av kravet vil normalt en dokumentasjon på kravene i ECE-regulativ 100-01 om sikkerhet i elbiler være tilstrekkelig. Ved bruk av lithiumbatterier må det i tillegg gjøres en vurdering av sikkerheten ved selve batteripakken og innstalleringen av denne.

Kompetent, uavhengig laboratorium kan være en uavhengig instans som innehar en akkreditering innen elektriske komponenter, batteriteknologi etc., altså med relevant teknisk kompetanse i forhold til vurdering av sikkerheten av de berørte komponentene i en elbil.