Hvilket kjøretøy og drivstoff du velger påvirker miljøet. CO2- og NOx-utslipp fra biler påvirker klimaet og fører til lokal forurensning.

CO2 forekommer rundt oss i et naturlig kretsløp. Utstrakt bruk av fossile brensler har gitt en stor økning av CO2 i atmosfæren og som påvirker klimaet på jorda. NOx-utslipp fra biler gir lokalt negative helseeffekter.

Sjekk utslippsinformasjon for kjøretøy. Her får du oversikt over CO2- og NOx-utslipp og miljøklasse. Du kan også se om en dieselbil har partikkelfilter eller ikke.

CO2-utslipp fra personbiler

Norske personbiler slipper ut cirka 5,3 millioner tonn CO2 i året (2016). Valg av kjøretøy har stor innvirkning på CO2-utslippene fra kjøretøysektoren. Generelt slipper bensinmotorer ut noe mer CO2 sammenlignet med dieselmotorer av samme størrelse. Elbiler og brenselcellebiler med hydrogen som drivstoff (nullutslippsbiler), har ingen utslipp av CO2 når de kjører.

CO2-utslipp og engangsavgift

Fra 2007 fikk dieselbiler lavere engangsavgift. Engangsavgiften for nye biler ble da i større grad basert på CO2-utslipp oppgitt i typegodkjenningen. Dette gjorde dieselbiler mer gunstig i pris enn bensinbiler og de fikk raskt en høy markedsandel. Fra en andel på 75 % i 2011, var denne redusert til rundt 23 % i 2017. Hovedårsaken er endringer i avgiftssystemet som har gjort dieselbiler dyrere og at null- og lavutslippsbiler (ladbare hybridbiler) har ingen eller lavere engangsavgifter. Denne gruppen av biler har derfor fått en stor markedsandel.

NOx gir lokal miljøforurensning

Nitrogenoksider går under fellesbenevnelsen NOx, hvor avgass fra biler er en vesentlig kilde til slike utslipp. Ved oppstart og kjøring med kald motor, er dieselbiler spesielt ugunstige. I tillegg kommer svevestøv som følge av vegslitasje og ved slitasje av bildekk. I våre største byer når værforholdene er ugunstige på vinterstid, fører dette til at luftkvaliteten blir så dårlig at det skaper helseproblemer for mange og tidligere død for noen mennesker. Bruk av nullutslippsbiler er et viktig bidrag til bedre lokal luftkvalitet.

Miljø- og energimerking av nye biler

Bilbransjen og NAF har sammen med Statens vegvesen utarbeidet en merkeordning for nye biler som både angir utslipp av CO2 og NOx. Hos bilforhandlerne har de dessuten en oversikt som rangerer bilene ut fra disse egenskapene.

Sist oppdatert: