Her finner du informasjon om hvordan bil, traktor, motorsykkel, moped og ulike tilhengere blir godkjent.

Før Statens vegvesen kan registrere kjøretøyet, må eieren først dokumentere at kjøretøyet oppfyller de tekniske kravene vi har til kjøretøy i Norge. Dette blir gjort ved at kjøretøyet enten er typegodkjent (gjennom en EF-typegodkjenning) eller at det enkeltgodkjennes.

  • Bil og tilhenger til bil (gruppe M, N og O) som skal registreres i Norge skal godkjennes etter forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil . Bil og tilhenger til bil som blir registrert første gang etter 15.09.12 må oppfylle de tekniske krav som fremgår av godkjenningsforskriften. Bil og tilhenger til bil som er registrert første gang før 15.09.12, må oppfylle de tekniske kravene i kjøretøyforskriften.
  • Motorsykler kategori L som skal registreres i Norge skal godkjennes etter motorsykkelforskriften Motorsykler som blir registrert første gang 1. september 2016 og senere må oppfylle de tekniske kravene som fremgår av motorsykkelforskriften. Motorsykler som er registrert første gang før 1. september 2016, må oppfylle de tekniske kravene i kjøretøyforskriften.
  • Traktor og tilhenger til traktor som skal registreres i Norge skal godkjennes etter traktorforskriften. Traktor kategori T og tilhenger kategori til traktor kategori R som blir registrert første gang 1. september 2016 og senere må oppfylle de tekniske kravene som fremgår av traktorforskriften. Traktor og tilhenger til traktor som er registrert første gang før 1. september 2016, må oppfylle de tekniske kravene i kjøretøyforskriften.
  • Andre kjøretøykategorier enn de som er nevnt ovenfor godkjennes etter kjøretøyforskriften.

Enkeltgodkjenning av fabrikknytt kjøretøy

Fabrikknytt kjøretøy, som er EF-typegodkjent og importert av privatpersoner, må du framstille for identitetskontroll og levere inn COC (samsvarssertifikat). Samsvarssertifikatet utstedes av produsent for kjøretøy som er EF-godkjent. NB! Et samsvarssertifikat gjelder for et konkret understellsnummer.

For kjøretøy som ikke er EF-typegodkjente, må du legge fram dokumentasjon på tekniske krav og data som gjelder i Norge.

Enkeltgodkjenning av bruktimporterte kjøretøy

EF-typegodkjente kjøretøy er ofte merket. Er det ikke det, må du legge fram dokumentasjon på hvordan kjøretøyet hører sammen med gjeldende EF-typegodkjenning.

Alternativt kan du legge fram dokumentasjon som viser at kjøretøyet oppfyller gjeldende tekniske krav og data i gjeldende regelverk. Hvilket regelverk som skal brukes avhenger som nevnt av kjøretøyets førstegangs registreringsdato (før/etter 15. september 2012). 

Import av biler fra EU/EØS – Et kjøretøy som er originalt, og som er registrert på vanlig måte i EU/EØS, vil i utgangspunktet kunne registreres i Norge. Kjøretøyet kan likevel nektes registrert dersom det utgjør en fare for trafikksikkerheten eller miljøet. Tidligere registreringsbevis dokumenterer at kjøretøyet er vurdert for miljø og sikkerhet i det landet det var registrert, og dette trenger man ikke å dokumentere ytterligere. Tekniske data må dokumenteres, men dette står i mange tilfeller i bilens vognkort. Tekniske data som brukes for å beregne avgifter må alltid komme fra produsent eller kompetent godkjent laboratorium.

Import av bil og tilhenger til bil fra USA og Canada

Det finnes egne godkjenningsregler for bil og tilhenger til bil som importeres fra Nord Amerika (USA og Canada) i bilforskriften. Du finner mer informasjon om reglene for bil og tilhenger som importeres fra USA, Canada i paragraf 5-3, 5-4 og 5-5, samt kapittel 11 i bilforskriften. Kjøretøyet må være i original/tilnærmet original stand og må tilfredsstille alle krav som gjaldt i hjemlandet da det ble registrert eller godkjent første gang.

Reglene kan også, som alternativ til bilforskriftens paragraf 5-2, benyttes ved import fra EØS-området.

Varebil er avgiftsmessig delt inn i to grupper:

Varebil klasse 1: Bil som har mer enn en seterad og som oppfyller de tekniske krav til varebil som fremkommer av bilag II til direktiv 2007/46/EF. Varebil klasse 1 er i samme avgiftsgruppe som personbil.

Varebil klasse 2 (bil med grønne kjennemerker): Varebil som er avgiftsmessig begunstiget i forhold til varebil klasse 1 og personbiler, dersom den oppfyller visse krav fastsatt av Finansdepartementet. Det følger av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner at varebil klasse 2 blant annet skal ha kun én seterad, med godsrom eller lasteplan bak. Bak setene må det være fast beskyttelsesvegg. Godsrommet eller planet må kunne romme en rettvinklet kasse (også kalt "statskassa") med lengde/bredde/høyde 140 x 90 x 105 cm.  Videre er det en betingelse at bilen, før den avgiftsmessig kan godkjennes som varebil klasse 2, har teknisk godkjenning som varebil (N1), jfr. bilag II i direktiv 2007/46/EF.