Alle importerte kjøretøy som ikke er EF-typegodkjent må godkjennes i Norge. De fleste som importeres av privatpersoner må enkeltgodkjennes.

For å bli enkeltgodkjent må kjøretøyet kontrolleres ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Her kan du bestille en kjøretøykontroll på nett

Dersom kjøretøyet er ny bil eller tilhenger til bil (gruppene M1-M3, N1-N3 og O1-O4) og blir registrert første gang etter 15. september 2012, vil kontrollen og godkjenningen basere seg på forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil (godkjenningsforskriften). Biler og tilhenger til bil registrert før 15. september 2012 samt andre typer kjøretøy, blir kontrollert og godkjent med hjemmel i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy (kjøretøyforskriften).

Det må legges frem dokumentasjon på at kravene er oppfylt. Statens vegvesens trafikkstasjoner skal kontrollere at dokumentasjonen som følger bilene er korrekt, og at det er samsvar mellom dokumentasjonen og kjøretøyet som fremstilles.

Vær oppmerksom på følgende:

  • Det gjelder spesielle avgiftsregler for en del kjøretøygrupper, for eksempel varebil med redusert avgift (grønne skilt).
  • Det kan være vanskelig å få godkjent biler og motorsykler importert fra land utenfor Europa, da disse ofte ikke oppfyller kravene i Europa/Norge. Dette gjelder for eksempel brukte motorsykler som er registrert første gang (da sykkelen var ny) etter 17. juni 2003, da strengere krav trådte i kraft i Norge.

For kommersiell import finnes også ordning for norsk nasjonal typegodkjenning for de fleste kjøretøygrupper.

Gebyr for enkeltgodkjenning
Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3 500 kg: kr 1 030
Kjøretøy med tillatt totalvekt fra 3 501 kg til og med 7 500 kg: kr 1 290
Kjøretøy med tillatt totalvekt over 7 500 kg:  kr 1 350

Varebil er avgiftsmessig delt inn i to grupper:

Varebil klasse 1: Bil som oppfyller de tekniske krav til varebil (N1) som fremkommer av bilag II til direktiv 2007/46/EF, men som ikke oppfyller kravene til varebil klasse 2 (se nedenfor). Varebil klasse 1 er i samme avgiftsgruppe som personbil.

Varebil klasse 2 (bil med grønne kjennemerker): Varebil som er avgiftsmessig begunstiget i forhold til varebil klasse 1 og personbiler, dersom den oppfyller visse krav fastsatt av Finansdepartementet. Det følger av forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner at varebil klasse 2 blant annet skal ha kun én seterad, med godsrom eller lasteplan bak. Bak setene må det være fast beskyttelsesvegg. Godsrommet eller planet må kunne romme en rettvinklet kasse (også kalt "statskassa") med lengde/bredde/høyde 140 x 90 x 105 cm.  Videre er det en betingelse at bilen, før den avgiftsmessig kan godkjennes som varebil klasse 2, har teknisk godkjenning som varebil (N1), jfr. bilag II i direktiv 2007/46/EF.

For mer informasjon: Godkjenning av varebil med en og to seterader (kl. 1 og 2) med avgiftsklassifisering.pdf