Godkjenningsordningen brukes av importører og produsenter for å få godkjent flere identiske, serieproduserte kjøretøytyper.

Nasjonal  typegodkjenning utstedes av Statens vegvesen. Kjøretøyene må ikke inneha en EF-typegodkjenning og ikke være tidligere registrert i Norge eller i utlandet. Bilforskriften § 7, traktorforskriften § 7 og motorsykkelforskriften § 7 forteller hvilke kjøretøygrupper som kan typegodkjennes nasjonalt. I tillegg gjelder kjøretøyforskriften § 6-13 d) for beltemotorsykkel (snøscooter). 

Gebyr for nasjonal typegodkjenning

Gebyr for typegodkjenning for de forskjellige kjøretøygruppene følger av de respektive forskriftene som til enhver tid er gjeldende.

Fremgangsmåte

Det er kjøretøyets norske importør eller produsent som søker. Privatpersoner kan ikke søke nasjonal typegodkjenning. Den som søker om typegodkjenning er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende regelverk og dokumentasjonskrav for den kjøretøygruppen det søkes om.

Fyll ut søknad om typegodkjenning og legg ved dokumentasjon, og send det til Statens vegvesen på eller per post. Merk henvendelsen med «Nasjonal typegodkjenning».

Et eksemplar av hver kjøretøytype fremvises for kontroll etter avtale på Risløkka trafikkstasjon i Oslo. Time bestilles på telefon 22 07 44 91, eller på . På forespørsel kan andre trafikkstasjoner vurderes som visningssted dersom Oslo blir utfordrende.

Utstedt godkjenning

Typegodkjenningen utstedes til søkeren ved organisasjonsnummer og er kun gyldig for kjøretøy importert/produsert av søkeren. Identiske eksemplarer av kjøretøytypen kan da registreres ved en trafikkstasjon eller AKR Bransjeløsning uten ytterligere godkjenning. Statens vegvesen kan foreta stikkprøvekontroll av kjøretøy registrert på typegodkjenning.

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden for nasjonale typegodkjenninger er inntil 8 uker fra søknaden anses som komplett. Komplett søknad inkluderer fremvisning av kjøretøy.

Typegodkjenning er gyldig inntil det foretas endringer på kjøretøyet eller kjøretøyforskriften endres. Importøren eller produsenten må skriftlig si fra til Statens vegvesen dersom kjøretøyet endres. Statens vegvesen avgjør om det kreves ny typegodkjenning.

Registrering i Autosys kjøretøy bransjeløsning 

Kjøretøy som forhandlere skal registrere i Autosys kjøretøy bransjeløsning, må enten være typegodkjent og det må være sendt inn et tilhørende elektronisk COC/samsvarssertifikat, eller kjøretøyet må være enkeltgodkjent ved en trafikkstasjon.

Forhandlere trenger ikke å forholde seg til blankett nr. NA-0221 - ”Melding til avgiftsberegning og registrering” når de registrerer et kjøretøy i Autosys kjøretøy bransjeløsning.

Ønsker du tilgang til Autosys kjøretøy bransjeløsning?

Sist oppdatert: