For å få registrert et nytt typegodkjent kjøretøy må du levere en samsvarserklæring - COC (Ceritificate of Conformity).

Generelt er EF-typegodkjenning gyldig i Norge. Ved registrering av nye kjøretøy som er EF-typegodkjent skal det fremlegges samsvarserklæring i form av et samsvarssertifikat/COC (Ceritificate of Conformity). Sertifikatet utstedes av fabrikant, og er en bekreftelse på at et kjøretøy/understellsnummer er EF-typegodkjent. Dokumentet inneholder EF-typegodkjenningsnummer, data for identifisering av kjøretøyet samt en del tekniske data. Utforming av og krav om samsvarssertifikat/COC for nye EF-typegodkjente kjøretøy er felles innen EU/EØS landene.

Dokument fra fabrikanten, eksempel på samsvarserklæring.
Eksempel på samsvarserklæring.

Kjøretøy med norsk typegodkjenning

For kjøretøy som har norsk typegodkjenning skal det fremlegges samsvarserklæring på blankett nr. NA-0221, utstedt av importøren/fabrikanten som typegodkjenningen er utstedt til. Dette er bekreftelse på at kjøretøy/understellsnummer er i henhold til en norsk typegodkjenning. Slik samsvarserklæring benyttes også i tillegg til COC av kommersielle importører og fabrikanter som har fått tildelt særskilt avgiftsklassifisering for en EF-typegodkjenning.
Kontakt Vegdirektoratet for nærmere informasjon om dette.

Elektronisk overføring av COC - samsvarserklæring

For kommersielle importører og fabrikanter har Statens vegvesen en løsning for overføring av COC - samsvarserklæring i elektronisk form. Løsningen kan erstatte papirbasert innlevering av COC og samsvarserklæring.  Forutsetning for å benytte ordningen er at typegodkjenningsdataene og norsk avgiftsklassifisering for kjøretøyet er opprettet og innlagt i Autosys av Vegdirektoratet. For EF-typegodkjente kjøretøy betinger ordningen et tett samarbeid mellom fabrikanten - som er formell utsteder av COC - og norsk importør. Det må opprettes avtale mellom Statens vegvesen og importør eller fabrikant hvor det også må foreligge dokumentasjon på at importør har tillatelse fra fabrikanten på å sende inn COC for det aktuelt merke.