Alle som skal drive gods- og/eller persontransport med motorvogn mot vederlag må ha løyve.

Fellesskapsløyve for gods

Et fellesskapsløyve for godstransport gir virksomheten rett til å drive godstransport med motorvogn over 3500 kg i Norge og EU/EØS. Virksomheten må søke om løyve, og oppfylle vilkårene til etablering, vandel, økonomi og faglig kompetanse.

Fellesskapsløyve for turvogn

Et fellesskapsløyve for turvognstransport gir virksomheten rett til å drive persontransport utenfor rute mot vederlag når transporten skjer med bil, minibuss eller buss registrert med flere enn 9 seter.

Søknad om løyve

Kan løyvene bli tilbakekalt?

Dersom virksomheten ikke lenger oppfyller vilkårene for å inneha løyver, kan Statens vegvesen tilbakekalle løyvet/løyvene. Det vil si at virksomheten mister retten til å inneha løyve og retten til å drive transport mot vederlag.

Kontroll i bedrift

Statens vegvesen skal kontrollere om yrkestransportforetak til enhver tid oppfyller de vilkår som gjelder for å drive yrkestransport, jf. forordning 1071/2009 art. 12. Når Statens vegvesen skal prioritere hvilke kontroller som skal gjennomføres, skal mottatte meldinger om sanksjonerte overtredelser være en av faktorene.

Frem til i dag har Statens vegvesen gjennomført kontroll i bedrift av kjøre- og hviletid, men transportforetakene kan i fremtiden forvente at vilkårene for å være innehaver av transportløyve også blir kontrollert.