Førarkort i klasse S gir deg rett til å køyre snøscooter med eller utan tilhengjarslede. I enkelte tilfelle kan du køyre snøscooter utan å ha klasse S.

Du må vere minst 16 år for å ta førarkort for klasse S.

Informasjon om snøscooteren, for eksempel om han er i klasse 1 (kode B1) eller 2 (kode B2), står i vognkortet.

Snøscooter

Du kan køyre alle typar snøscooter med eller utan tilhengjarslede.

Dersom du er under 18 år

Er du yngre enn 18 år, kan du berre køyre snøscooter i klasse 1. På ein snøscooter i klasse 1 er forholdet mellom effekt og eigenvekt maks 0,20 kW/kg.

Du kan køyre i Noreg og Sverige

Til skilnad frå andre førarkortklassar gjeld klasse S ikkje internasjonalt. Du har likevel lov til å køyre i både Noreg og Sverige. Snøscooteren må vere registrert i Noreg eller Sverige.

Ver merksam på kvar du køyrer

Av omsyn til miljøet og trafikken er det avgrensa kvar og korleis du kan køyre med snøscooter.

Det er normalt forbode å køyre med snøscooter på offentleg veg.

Når kan du køyre snøscooter utan førarkort for klasse S?

Dersom du har førarkort utferda før 1. januar 2006

Du har rett til å køyre snøscooter dersom du tok førarkort for motorsykkel, personbil eller traktor før 1. juli 2006. Dette gjeld sjølv om du ikkje har gjennomført opplæring og prøver i klasse S.

I nokre tilfelle når du har svensk førarbevis for snøscooter

Dersom du budde i Noreg då du tok svensk førarbevis for snøscooter, er førarbeviset ikkje gyldig i Noreg.

Har du svensk førarbevis for snøscooter, kan du køyre i Noreg berre dersom du

  • anten var busett i Sverige då du fekk det svenske førarbeviset,
  • eller du fekk det under eit dokumentert studieopphald i Sverige som vara i minst seks månader.

Dersom du deltar på arrangerte gruppeturar med løyve

Statens vegvesen kan gi arrangørar løyve til å gjennomføre gruppeturar på snøscooter for deltakarar utan førarrett. Deltakarar frå Noreg må ha førarkort i ein annan klasse. Utanlandske deltakarar må dokumentere rett til å køyre motorvogn i Noreg. Alle må ha tilstrekkeleg ferdigheit.

Arrangøren må sørge for å oppfylle alle vilkåra for ein slik tur (Lovdata)

Under visse tilhøve når du har mellombels opphald

Har du mellombels opphald i Noreg kan du få førarrett for snøscooter.

Dette føreset at du

  • har gyldig utanlandsk førarkort.
  • har gjennomført obligatorisk opplæring og bestått teoriprøve i Noreg.
  • kan dokumentere at du har arbeid i Noreg som inneber at du køyrer snøscooter.

Vil du ta førarkort for andre klassar?