Du kan leggje til eller fjerne medeigar i køyretøyet ditt sjølv på Di side.

Legg til eller fjern medeigar Logg inn

Eit køyretøy kan ikkje ha fleire enn to eigarar, ein eigar og ein medeigar.

Leggje til medeigar

Ein medeigar som blir lagd til, blir rekna som ein likeverdig eigar av køyretøyet. Det betyr at medeigaren blant anna kan setje i gang sal av køyretøyet eller gjere endringar i registreringa av det. I slike tilfelle må både eigaren og medeigaren samtykke til salet eller endringane.

Når du legg til ein medeigar på Di side, vil den nye eigaren få melding frå Statens vegvesen om å godkjenne eigarskapen. Når ein ny medeigar har blitt lagd til, må de som hovudregel betale omregistreringsavgift etter at medeigaren har godkjent.

Les meir om omregistreringsavgift og kven som kan få fritak hos Skatteetaten (blir opna i ny fane).

Leggje til medeigar under 18 år

Per i dag kan du ikkje leggje til ein medeigar som er under 18 år i sjølvbeteningsløysinga på Di side. Ønskjer du å leggje til ein mindreårig medeigar, må du og den nye medeigaren møte på ein trafikkstasjon med ein føresatt.

Fjerne medeigar

Når du fjernar ein medeigar, må medeigaren stadfeste at han/ho skal fjernast som eigar av køyretøyet. Dersom forsikringa er registrert på medeigaren, vil køyretøyet bli ståande utan forsikring når medeigaren blir fjerna. Pass derfor på å teikne ny forsikring i slike tilfelle.

Du treng ikkje betale omregistreringsavgift når du fjernar ein medeigar.