For å overføre eigarskap av eit køyretøy etter eit dødsfall må du sende inn ei salsmelding. Du må òg sende inn noko dokumentasjon.

Du kan levere salsmeldinga Di side. Du kan òg fylle ut eit salsmeldingsskjea (pdf) på papir, og levere det på ein trafikkstasjon. Det er den som har signert på vegner av buet, som må levere salsmeldinga og vise legitimasjon ved oppmøte. Hugs kopi av legitimasjon frå eventuelle andre arvingar som har gitt fullmakt til å signere på vegner av buet.

Du kan òg sende inn salsmeldingsdelen av vognkortet, del 2. Salsmeldingsdelen av vognkortet vart fjerna 15. januar 2018, men kan framleis nyttast om vognkortet er eldre enn dette. 

Krav til dokumentasjon

Avhengig av om du har valt privat eller offentleg skifte, må du sende inn noko dokumentasjon saman med salsmeldinga.

Dette må du sende saman med salsmeldinga:

  • Ved privat skifte må du sende inn ein attest frå tingretten eller byfogden, og salsmeldinga skal skrivast under av den eller dei som står oppnemnde i attesten, eventuelt alle arvingane. Ved bruk av fullmakt må ein leggje fram kopi av legitimasjon frå dei som har gitt fullmakta (fullmaktsgivarane) til å handle på vegner av buet.

  • Ved offentleg skifte skal salsmeldinga skrivast under av tingretten, byfogden eller bustyraren. Du må sende inn dokumentasjon som viser oppnemninga av bustyraren.

  • Ved uskifte kan køyretøyet overførast til gjenlevande ektefelle. Du  kan laste opp usikfteattest i salsmeldinga på Din sider eller vise den på trafikkstasjonen. Hugs å melde inn forsikringa på ny eigar. 

Omregistrering

Når salsmeldinga er levert og eigarskiftet fullført, kan køyretøyet omregistrerast. Køyretøyet kan ikkje brukast før det er omregistrert og du har fått nytt vognkort.

Sist oppdatert: