Statens vegvesen er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser. Det innebærer at alle anskaffelser skal være konkurranseutsatt i en eller annen form.

Mer informasjon om regelverket om offentlige anskaffelser, finner du her:

Alle anskaffelser over NOK 500 000 (eks. mva.) kunngjøres i Doffin. I noen tilfeller vil også anskaffelser av lavere verdi kunngjøres på Doffin. Anskaffelser over EØS-terskelverdiene blir også kunngjort i den europeiske databasen TED.

Informasjon og tips til leverandører som planlegger å gi tilbud

  • Les godt gjennom kunngjøringstekst og konkurransegrunnlag!
  • Sjekk at du er kvalifisert!

Kvalifikasjonskrav er visse minstekrav til leverandører som ønsker å gi tilbud. Leverandører som ikke er kvalifisert, kan bli avvist fra videre konkurranse.

Det er viktig å være oppmerksom på at Statens vegvesen i mange tilfeller har plikt til å avvise leverandører som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene. Det er derfor viktig å sette seg godt inn i kvalifikasjonskravene som stilles til leverandørene for den aktuelle anskaffelsen, slik at tilbudet ikke blir avvist.

Kvalifikasjonskravene finnes i konkurransegrunnlaget.

Følg den oppsatte tilbudssmalen

Det vil fremgå av konkurransegrunnlaget hvordan tilbudet skal utformes. Det er viktig at dette oppsettet følges så langt det er mulig, slik at Statens vegvesen kan sammenligne de ulike tilbudene. Dersom et tilbud er oppstilt på en måte som gjør at det ikke lar seg sammenligne med de øvrige tilbud, vil Statens vegvesen ha plikt til å avvise dette tilbudet.

Av samme grunn er det viktig at det ikke gis alternative tilbud i tillegg til eller i stedet for det som fremgår av konkurransegrunnlaget. Dette gjelder imidlertid ikke dersom det uttrykkelig er fastsatt i konkurransegrunnlaget at det åpnes slike alternative tilbud.

Dersom det tas vesentlige forbehold mot kontraktsvilkår eller andre forhold som er oppgitt i konkurransegrunnlaget, vil også dette kunne medføre at tilbudet ikke kan sammenlignes og dermed må avvises. Det anbefales derfor at det ikke tas forbehold i tilbudet. Hvis det likevel tas forbehold, er det viktig at Statens vegvesen kan anslå hvilken verdi/pris forbeholdet vil utgjøre, slik at det kan sammenlignes med øvrige tilbud.

Vær varsom med å ta direkte kontakt!

All kontakt bør skje skriftlig eller på e-post

Det er viktig å være oppmerksom på at ved offentlige anskaffelser er det i utgangspunktet ikke tillatt for Statens vegvesen å forhandle med leverandører. Det betyr at Statens vegvesen har svært begrenset adgang til å svare direkte på spørsmål og ofte ikke har anledning til å gi noen veiledning eller bistand i forbindelse med utarbeidelse av tilbud.

Derfor må all kontakt med Statens vegvesen i forbindelse med anskaffelser foretas på den måten som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Annen kontakt mellom en aktuell leverandør og Statens vegvesen som har forbindelse med anskaffelsen, kan medføre at tilbudet må avvises.

Statens vegvesen vil som regel ha anledning å belyse uklarheter i konkurransegrunnlaget. Dette gjøres vanligvis slik at leverandør retter sine spørsmål skriftlig til den kontaktperson som er oppgitt i konkurransegrunnlaget innen en viss frist og at Statens vegvesen svarer via Doffin til alle aktuelle leverandører på bakgrunn av de spørsmål som kommer inn. På denne måten vil samtlige leverandører bli behandlet likt, noe som er et viktig grunnprinsipp ved offentlige anskaffelser.

Sørg for at tilbudet blir levert på riktig måte til riktig tid

Det er viktig at tilbudet blir levert på den måten som foreskrevet i konkurransegrunnlaget. Det kreves som regel at tilbudet skal være leveres på følgende måte:

  1. Tilbudet skal være skriftlig
  2. Det skal leveres i lukket konvolutt
  3. Konvolutten skal være merket med «Tilbud», navnet på konkurransen og saksnummer.

Det er viktig å være oppmerksom på at tilbud som leveres på annen måte, f.eks. på e-post eller telefaks, vil bli avvist.

Det er også viktig at tilbudet blir levert innen den fristen som er fastsatt i konkurransegrunnlaget. For sent innkomne tilbud blir avvist.