Reisetider-publikasjonen inneholder reisetider i sekunder mellom to målepunkter. Vi oppdaterer reisetiden for alle delstrekninger hvert femte minutt.

Publikasjonen inneholder reisetider for

  • hovedveinettet rundt Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim
  • E18 fra Oslo til Aust-Agder
  • E6 fra Ås til Kolomoen
  • E8 fra Skibotn til finskegrensa

Publikasjon

Reisetider-publikasjonen består av to publikasjoner, én for måleverdiene og én for den geografiske posisjoneringen. Du må registrere deg for å ta lenkene i bruk.

Måleverdier

Publikasjonen inneholder reisetider for hele landet. Mottaker må selv filtrere på by/sted. Publikasjonen inneholder målte reisetider i sekunder, og vi oppdaterer den hvert femte minutt. Forsinkelser er beregnet ut fra manuelt bestemte normalreisetider for strekningene.

Versjon 3.1: https://datex-server-get-v3-1.atlas.vegvesen.no/datexapi/GetTravelTimeData/pullsnapshotdata

Geografisk posisjon

Publikasjonen inneholder strekningsgeometri, navn og identifikator for strekningene vi måler reisetid på. Vi oppdaterer publikasjonen når det skjer endringer på plasseringen av målestasjoner eller strekninger.

Versjon 3.1: https://datex-server-get-v3-1.atlas.vegvesen.no/datexapi/GetPredefinedTravelTimeLocations/pullsnapshotdata

Beskrivelse av datasettet

Informasjonen vi bruker til å generere reisetider, henter vi inn ved hjelp av antenner langs veien. Antennene registrerer passeringer av kjøretøy med AutoPASS-brikker.

Beregning av reisetider

Reisetider blir generert ved at målestasjoner registrerer et anonymt dataelement i AutoPASS-brikkene. Brikkedata for to påfølgende stasjoner settes så sammen til en enkeltreise. Reisetiden blir beregnet som et gjennomsnitt av reisetiden for kjøretøy som har kjørt en gitt strekning innenfor et intervall på fem minutter.

Algoritmen som beregner reisetider, tar hensyn til flere faktorer. For eksempel vil svært korte og svært lange reisetider bli kastet. Forsinkelser beregnes mot en manuelt målt normalreisetid. Normalreisetiden er ofte basert på fartsgrensen, men lokal kunnskap om trafikken på en strekning kan føre til at vi justerer normalreisetiden.

Vi måler ikke reisetid i kollektivfelter. Vi skiller heller ikke på reisetidene for ulike typer kjøretøy, som privatbiler og lastebiler.

Måling av strekninger

Det er målepunkter for reisetider i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand. I tillegg er det målestasjoner langs E18 fra Oslo til Agder, langs E6 fra Ås til Kolomoen og på E8 fra Skibotn til finskegrensa.

Det er de største pendlerårene i og rundt byene som er dekket med registreringspunkter, siden det er på disse strekningene det er flest fremkommelighetsproblemer.

Visning av forsinkelsestrend

Det følger med et flagg som viser forsinkelsestrenden, det vil si om det er økende, stabil eller avtagende forsinkelse på en strekning. Dette er til bruk for informasjonstavler eller kartvisning av køsituasjoner.

Har du innspill?

Send oss gjerne tilbakemeldinger eller forslag til forbedring av reisetider-publikasjonen på e-post.

Publikasjoner