Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen arbeider videre med Møreaksen.

I forbindelse med en framtidig ferjefri kryssing av Romsdalsfjorden, har Samferdselsdepartementet, ved daværende statsråd Knut Arild Hareide, gitt Statens vegvesen i oppdrag å utrede undersjøiske løsninger innenfor det som omtales som Romsdalsaksen. I konseptvalgutredningen (KVU) for Ålesund–Bergsøya fra 2011, er dette omtalt som konsept 5 (K5). Oppdraget gikk videre ut på å se dette opp mot samfunns- og effektmålene fra KVU, for å kunne gi et sammenlikningsgrunnlag mellom Romsdalsaksen (K5) og Møreaksen (K2).

Samme forhold som i 2011 og 2019

Grethe Vikane i Statens vegvesen - foto
Grethe Vikane, avdelingsdirektør i Samfunnsutvikling og klima i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide

Statens vegvesen engasjerte et eksternt konsulentfirma, Norconsult, til å gjennomføre utredningen. Norconsults rapport foreligger nå, og er oversendt til Samferdselsdepartementet.

– Når det gjelder de viktigste virkningene og kostnadene så viser denne utredningen samme forhold mellom Møreaksen og Romsdalsaksen som konseptvalgutredningen i 2011 og tilleggsutredningen fra 2019, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen.

Møreaksen beste alternativ

Rapporten viser at det er ett alternativ, som i rapporten omtales som K5a2, som skiller seg ut som det beste alternativet på Romsdalsaksen. Dette alternativet innebærer flytebru fra Hjelvik til Sekken, og en lang undersjøisk tunnel fra Sekken til Lønset.

– Når alternativ K5a2 så sammenlignes med Møreaksen (K2), som krysser fjorden lenger vest, ser vi at Romsdalsaksen har lavere pris, kortere reiseavstand på strekningen Ålesund–Bergsøya og Åndalsnes–Molde, og bedre CO2-regnskap, samt samlet netto nytte. Møreaksen gir kortest reisetid Ålesund–Molde, bidrar mest til å utvide bo- og arbeidsmarkedsregionene, og gir størst trafikantnytte for brukerne av veien, sier Grethe Vikane.

– Grundig rapport

Når fylkeskommunens prosjekt med fastlandsforbindelse til Gossen er med i regnestykket skårer Møreaksen også best på netto nytte og netto nytte pr. budsjettkrone, det som gjerne omtales som samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Møreaksen ble anbefalt av Statens vegvesen etter konseptvalgutredningen og valgt av regjeringen som grunnlag for videre planlegging.

– Rapporten fra Norconsult er grundig. Vi mener de ulike alternativene er tilstrekkelig utredet og belyst, og anbefaler at det arbeides videre med å gjennomføre Møreaksen ut fra de føringer og rammer som ligger i Nasjonal transportplan, sier avdelingsdirektør Grethe Vikane i Statens vegvesen.

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal