Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

53 prosent svarer at bompenger fører til at de reiser mindre med bil. Det går fram av en holdningsundersøkelse om bomstasjoner, trafikk og kollektivtilbud.

Bomstasjon i Sørkedalen i Oslo
Som i 2020 ble trafikken i Oslo 2021 preget av koronapandemien. Gjennom året har det det vært ulik grad av restriksjoner og anbefalinger som har påvirket befolkningens reisevaner. Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

I pandemiåret 2021 fikk vi imidlertid klare råd om å unngå å reise kollektivt, som førte til at flere valgte å bruke bilen på vei til jobb, og trafikken i bomringen økte.

Flere bruker bilen

Fra 2019 til 2021 er det en økende trend i å bruke bilen på vei til jobb og en fallende trend i å reise med  kollektivtransport. De fleste forteller at de bruker bilen fordi det tar kort tid (34 prosent) og at det er enkelt (29 prosent).

– Dette kan i stor grad skyldes at man har blitt frarådet å reise kollektivt under pandemien. Men, det kan også ha en sammenheng med at flere har byttet til elbil, og at prisen for å passere en bomstasjon med elbil er lav sammenliknet med hva de har måttet betale tidligere for en diesel- eller bensinbil. Lavere pris per passering, lave drivstoffkostnader og risiko for smitte kan ha ført til at terskelen for å reise kollektivt har blitt høyere, sier avdelingsdirektør Fred Anton Mykland i Statens vegvesen.

Flere er fornøyde med kollektivtilbudet

Hele 8 av 10 sier at de fornøyde med kollektivtilbudet i Oslo-området. Dette er en økning på 3 prosent sammenlignet med fjoråret. Samtidig opplever flere at de ikke har vært like enkelt å reise kollektivt som tidligere på grunn av de strenge reiserådene. Oppslutningen om at det er enkelt å reise med kollektivtransport har falt med 10 prosent sammenlignet med fjoråret.

Elbiler bør ha redusert pris i bomringen, men bussen skal frem

Antall elbiler er sterkt økende, og i 2021 passerte 14,2 millioner flere elbiler bomstasjoner i Oslo (kilde: Fjellinjen). Selv om det er langt flere elbiler på veiene nå enn tidligere, er det en stor enighet (70 prosent) om at elbiler bør ha en lavere pris i bomringen enn andre. Hele 74 prosent synes imidlertid at det ikke er riktig at elbilene skal få kjøre i kollektivfeltet uten passasjer, også elbileierne er enig i dette (63 prosent.)

– For å sikre bussene god og forutsigbar fremkommelighet i rushtidene, ble det i sommer innført krav om passasjer i elbil for å kunne bruke kollektivfeltet i rushtidene. Det er positivt at folk viser forståelse for at kollektivfeltet skal være forbeholdt kollektivtransport i rushtiden, sier Mykland. 

Folk flest er likevel positive til bompenger

De fleste (55 prosent) synes at ordningen med bompenger er et positivt tiltak for å få mer penger til veiutbygging, begrense biltrafikken og av miljøhensyn. Vel 40 prosent synes derimot at bompenger er negativt. Blant dem som er negative oppgir flest at vi betaler nok skatt og avgifter fra før, eller at ordningen slik den er i dag er urettferdig.

– Et ønske om bedre standard på veinettet og mindre trafikk i byen, gjør at befolkningen i stor grad aksepterer kostnadene ved å kjøre bil i Oslo, samtidig ser vi at bompenger kan ha uheldige sider ved noen må betale mye og andre lite, avhengig av hvor man bor, sier Mykland.

Strengere tiltak i perioder med dårlig luftkvalitet

Det er stor enighet (82 prosent) om at det er riktig å innføre tiltak som reduserer forurensning i perioder med dårlig luftkvalitet. Denne andelen har ligget relativt stabilt siden 2014. Nær halvparten (44 prosent) er for høyere pris i rushtiden, og 6 av 10 synes at kjøretøy som forurenser mye skal betale en høyere pris i bomringen enn andre.

Holdningsundersøkelsen om bomstasjoner, trafikk og kollektivtilbud gjennomføres årlig av Opinion AS for Statens vegvesen i februar, juni, september og november. Undersøkelsen omfatter årlig et tilfeldig og representativt utvalg på ca. 1000 respondenter bosatt i Oslo og nærliggende kommuner som er 18 år eller eldre.

Bompengesystemet i Oslo | Statens vegvesen

Aktuelt for fylke(r): Oslo, Viken