Bompengesystemet i Oslopakke 3 består av 83 bomstasjoner fordelt på tre bomringer.

Indre ring

Bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med "armer" mot Grefsen og Trosterud – med betaling i begge kjøreretninger. (Totalt 38 bomstasjoner).

Osloringen

Den opprinnelige bomringen i Oslo – med betaling i begge kjøreretninger. (Totalt 22 bomstasjoner).

Bygrensen

Bomstasjoner i nærheten av kommunegrensen mellom Oslo og Follo / Romerike / Bærum – kun betaling for trafikk inn mot Oslo. (Totalt 23 bomstasjoner).

Kart over bomsnittene i Oslo.Illustrasjon.
Bomsnittene i Oslo. Illustrasjon: Statens vegvesen

Takst og rabattsystem

Gjeldende priser i bomstasjoner i og rundt Oslo (Fjellinjen)

Bruk bompengekalkulatoren (Fremtind Service) for å beregne hva du skal betale i bompenger.

Kontakt et utstederselskap (Autopass.no) for å tegne en AutoPASS-avtale og få brikke.

Hovedtrekk i takst- og rabattsystem i Oslopakke 3

Miljødifferensierte takster

 • Kjøretøy som forurenser mest, betaler mer i bomsystemet.

Tidsdifferensierte takster med rushtidstillegg

 • Det vil si at du betaler mer for å passere bomringene i tidsrommet mellom klokken 06.30–09.00 og 15.00–17.00, enn utenom rush.
 • Det kreves ikke inn rushtidstillegg på lørdager, søndager, offisielle fridager eller i juli måned.

Rabatt

 • Det gis 20 % rabatt for kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig AutoPASS-avtale og brikke.
 • Det gis ikke generell brikkerabatt for takstgruppe 2.

Timeregel for alle som har AutoPASS-avtale

 • Indre ring og Osloringen har felles timeregel. Det betyr at du betaler kun for én bompassering i Indre ring og Osloringen innenfor en time etter første passering.
 • Bygrensen har egen timeregel. Det betyr at du betaler kun for én bompassering selv om du passerer flere av bomstasjonene på bygrensen innen én time.

Månedstak for alle som har AutoPASS-avtale

 • Indre ring og Osloringen har felles passeringstak på 120 betalte passeringer pr. måned. Det betyr at du betaler for maksimalt 120 passeringer innenfor en kalendermåned.
 • Bygrensen har passeringstak på 60 betalte passeringer pr. måned. Det betyr at du betaler for maksimalt 60 passeringer innenfor en kalendermåned.

Fritak

 • Følgende kjøretøy kan søke om fritak i bomringen: Buss i rute, utrykningskjøretøy, kjøretøy eid av diplomater og forflytningshemmede med gyldig parkeringskort, der kortet har en gyldighetsperiode som er lengre enn to år. Se Fritak (Fjellinjen) for ytterlige informasjon.
 • Motorsykler og mopeder blir ikke belastet for bompenger.
 • Hydrogenkjøretøy, elektriske varebiler og tunge kjøretøy på gass kjører gratis i bomringen, forutsatt at de har gyldig AutoPASS-avtale.

Hensikten med bompengesystemet

Bompengesystemet skal bidra til å:

 • redusere personbiltrafikken
 • øke fremkommeligheten for alle trafikantgrupper
 • redusere klimagassutslipp
 • forbedre bymiljøet
 • finansiere vei- og kollektivutbyggingen

Takstsystemet er vedtatt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, med tilslutning fra Stortinget.

Hvorfor står bomstasjonene der de står?

Det er tre bomringer for at det skal blir en mer rettferdig fordeling av bompenger blant bilistene. Hovedårsaken til bomstasjonenes plassering er at de tre bomringene skal være tette, det vil si at det ikke skal finnes gater/veier som krysser bomringen uten bomstasjon. Plasseringen av de enkelte bomstasjonene er tilpasset dagens bebyggelse og adkomster, så langt det er mulig.

Plasseringen av bomstasjonene er vedtatt av Oslo kommune (sak 353/2017 eInnsyn - Politisk sak), Akershus fylke, Bærum kommune, Nittedal kommune, Ski kommune, Lørenskog kommune og Oppegård kommune. Stortinget gjorde vedtak 29.05.2018 (Prop. 69 S (2017–2018) (Regjeringen.no)

Her kan du lese mer om bakgrunnen for plasseringen av hver enkelt bomstasjon (PDF).

Eksakt plassering av bomstasjonene finner du i dette interaktive kartet (ArcGIS)