1. juni 2019 ble det innført nye bomstasjoner og nytt takst- og rabattsystem i bomringene i Oslo.

Kart over bomsnittene i Oslo.Illustrasjon.
Bomsnittene i Oslo.

Innkrevingen av bompenger er fordelt på tre bomringer

 • Indre ring: Nye bomstasjoner på utsiden av Ring 2 i Oslo med "armer" mot Grefsen og Trosterud - med betaling i begge kjøreretninger. (Totalt 38 bomstasjoner).
 • Osloringen: I den eksisterende bomringen i Oslo er det nå betaling i begge kjøreretninger. Prisen i hver retning er omtrent halvparten av det du betalte for én passering tidligere. (Totalt 22 bomstasjoner).
 • Bygrensen: Nye bomstasjoner i nærheten av kommunegrensen mellom Oslo og Follo / Romerike, samt de eksisterende bomstasjonene mellom Oslo og Bærum. Kun betaling inn mot Oslo. (Totalt 23 bomstasjoner). 

Se også

Felles for alle tre bomringene i Oslo 

 • Elbiler betaler bompenger fra 1. juni 2019.
 • Rushtidsavgift fortsetter som før.
  - Det vil si at du betaler mer for å passere bomringene i tidsrommet mellom klokken 06.30 – 09.00 og 15.00 – 17.00. (Gjelder ikke på helgedager, offisielle fridager og i juli).
 • Miljødifferensierte takster fortsetter som før.
  - Det betyr at de kjøretøyene som forurenser mest betaler mer i bomringene. 
 • Rabatten med AutoPASS-avtale øker fra 10 til 20 prosent for lette kjøretøy.
 • Rabatten med AutoPASS-avtale for tunge kjøretøy faller bort, men timeregel og passeringstak vil fortsatt gjelde.
 • Disse er fritatt for avgift i bomringene: Motorsykler, buss i rute, utrykningskjøretøy og forflytningshemmede med gyldig parkeringskort.

Felles for Indre ring og Osloringen

 • Det er toveis betaling i Indre ring og Osloringen, men prisene er omtrent halvert.

  - Det betyr at du betaler for passering av bomstasjonene i begge kjøreretninger, men taksten blir omtrent halvparten av det du betaler i Osloringen i dag. Takstene i Indre ring blir cirka 20 prosent lavere enn takstene i Osloringen.

 • Indre ring og Osloringen har felles timeregel.

  - Det betyr at du betaler kun for én bompassering i Indre ring og Osloringen innenfor en time etter første passering. Dyreste takst gjelder. Dette gjelder alle som har AutoPASS-avtale.

 • Indre ring og Osloringen har felles passeringstak på 120 betalte passeringer pr. måned.

  - Det betyr at du betaler for maksimalt 120 passeringer innenfor en kalendermåned. Dette gjelder alle som har AutoPASS-avtale.

Bygrensen

 • På bygrensen/kommunegrensen er det kun betaling for trafikk fra Akershus inn mot Oslo. Prisen er den samme som én retning i Osloringen.

 • Bygrensen har egen timeregel.

  - Det betyr at du betaler kun for én bompassering selv om du passerer flere av bomstasjonene på bygrensen innen én time. Forutsatt at du har AutoPASS-avtale.

 • Bygrensen har passeringstak på 60 betalte passeringer pr. måned.

  - Det betyr at du betaler for maksimalt 60 passeringer innenfor en kalendermåned. Dette gjelder alle som har AutoPASS-avtale.

Hensikten med nytt system

Tidligere betalte cirka halvparten av bilturene i Oslo i bomringen, mens fra 1. juni 2019 blir bompengeinnkrevingen jevnere fordelt ved at tre av fire bidrar.

Det nye bompengesystemet skal bidra til å

 • redusere personbiltrafikken
 • øke fremkommeligheten for alle trafikantgrupper
 • redusere klimagassutslipp
 • forbedre bymiljøet
 • finansiere vei- og kollektivutbyggingen

Det nye bompengesystemet er en del av Oslopakke 3. Innføringen av takstsystemet og plasseringen av bomstasjonene er vedtatt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, med tilslutning fra Stortinget.

Bompengene skal blant annet finansiere Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-bane - inkludert ombygging av Majorstua stasjon, modernisering av trikkenettet, E16 fra Sandvika til Wøyen og bane-/ og kollektivløsning for Nedre Romerike.