Byvekstavtalen for Osloområdet og Oslopakke 3 er organisert etter samme prinsipp.

Organisering av Byvekstavtalen

Grafisk framstilling av organisering av Byvekstavtalen.
Organisering av Byvekstavtalen.

Politisk styringsgruppe

Politisk styringsgruppe for byvekstavtalen ledes av en statssekretær fra Samferdselsdepartementet. Gruppen består også av representanter for politisk ledelse i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Bærum kommune, Lillestrøm kommune og Nordre Follo kommune. Fireårige handlingsprogram og årlige budsjetter for byvekstavtalen legges frem for den politiske styringsgruppen.

Styringsgruppe for Byvekstavtalen

Styringsgruppen for Byvekstavtalen ledes av Vegdirektøren. Gruppen består også Jernbanedirektør, Statsforvalter for Oslo og Viken, samferdselsbyråden i Oslo, fylkesråd for samferdsel i Viken, ordfører i Bærum kommune, ordfører i Lillestrøm kommune og ordfører i Nordre Follo kommune.

Styringsgruppen for Byvekstavtalen er ansvarlig for å behandle forslag til fireårig handlingsprogram og årlige budsjetter for byvekstavtalen som legges frem for den politiske styringsgruppen for byvekstavtalen.

Administrativ koordineringsgruppe og sekretariat

Administrativ koordineringsgruppe består av medlemmer fra alle partene i Byvekstavtalen. Gruppen er saksforberedende organ sammen med Sekretariatet og bidrar til å utarbeide beslutningsunderlag for styringsgruppen. Sekretariatet består av tre heltidsansatte.

Organisering av Oslopakke 3

Grafisk framstilling av organisering av Oslopakke 3.
Organisering av Oslopakke 3.

Styringsgruppe for Oslopakke 3

Oslopakke 3-arbeidet ledes av en styringsgruppe med vegdirektøren, samferdselsbyråden i Oslo, fylkesråd for samferdsel i Viken og jernbanedirektøren. Vegdirektøren leder gruppen.

Styringsgruppen har hovedansvaret for god styring og koordinering av Oslopakke 3, basert på prinsipper om porteføljestyring og mål- og resultatstyring. Arbeidet skal gi grunnlag for omforente saksframlegg til besluttende organer om prioritering av midlene i Oslopakke 3. Arbeidet i styringsgruppen skal gi grunnlag for Stortingets, departementets og lokale myndigheters behov for styring og kontroll med bruk av budsjettmidler og bompenger.

Administrativ koordineringsgruppe og sekretariat

Administrativ koordineringsgruppe består av medlemmer fra de fire partene i Oslopakke 3. Gruppen er saksforberedende organ sammen med Oslopakke 3-sekretariatet og bidrar til å utarbeide beslutningsunderlag for styringsgruppen. Oslopakke 3-sekretariatet består av tre heltidsansatte.

Politisk forhandlingsutvalg og politisk referansegruppe

Oslopakke 3 er en videreføring av lokalpolitiske initiativ fra midten av 1980-tallet. Det lokale vedtaket om videre bompengeinnkreving kom etter en tverrpolitisk innstilling i april 2006, som ble vedtatt i Oslo bystyre og Akershus fylkesting året etter og i Stortinget i 2008.

Ved behandlingen av større prinsipielle saker, og spørsmål som gjelder hovedlinjene i Oslopakke 3, skal styringsgruppen drøfte disse med ytterligere to representanter fra hvert av fylkene (Politisk forhandlingsutvalg).

Lokalpolitikerne i Oslo og Akershus har behov for god informasjon om Oslopakke 3 i forkant av politisk behandling. Det er derfor etablert en Politisk referansegruppe som består av samferdselspolitiske talsmenn for alle partier i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, supplert med enkelte partiers gruppeledere lokalt etter eget ønske.