Det er lagt opp til porteføljestyring av Oslopakke 3 med årlig rullering av fireårige handlingsprogrammer.

Porteføljestyring innebærer at prioriteringer i Oslopakke 3 bestemmes av en rekke forhold:

 • Mål- og resultatstyring
 • Disponible midler
 • Planstatus
 • Samfunnsøkonomisk lønnsomhet
 • Kapasitet på planlegging og gjennomføring

Dette skal bidra til at samlet ressursinnsats og prioritering av tiltak er mest mulig i samsvar med målene for Oslopakke 3.

Handlingsprogrammet for Oslopakke 3 gir en samlet oversikt over planer for utvikling av transportsystemet i Oslo og Akershus de neste fire årene.

Årlig beslutningsprosess:

 • Styringsgruppen fremmer forslag til handlingsprogram for Oslopakke 3 på forsommeren.
 • Akershus fylkesting og Oslo bystyre behandler forslag til handlingsprogram for Oslopakke 3 i løpet av sommeren.
 • Samferdselsdepartementet utarbeider omtale av Oslopakke 3 med forslag til bruk av statlige midler og bompenger påfølgende år. Regjeringens forslag til statsbudsjett (Prop. 1 S) legges fram i oktober med etterfølgende behandling i Stortinget.
 • Akershus fylkeskommune og Oslo kommune vedtar bruk av Oslopakke 3-midler til tiltak de har ansvaret for i forbindelse med behandling av sine budsjett og økonomiplaner før årsskiftet.
 • I sum gir dette grunnlag for tiltakshaverne å utarbeide egne budsjett
  • Statens vegvesen (riksveger, samt fylkesveger i Akershus)
  • Bymiljøetaten (kommunale veger i Oslo kommune)
  • Ruter/Sporveien m fl (trikke- og T-baneprosjekt, driftstiltak innen kollektivtrafikk mv)
  • Jernbanedirektoratet (kun statlige midler til jernbanetiltak)

Last ned handlingsprogram