Byvekstavtalen og Oslopakke 3 har klare mål for samarbeidet.

Mål for Byvekstavtalen

For Byvekstavtalen gjelder det videreutviklete nullvekstmålet fra 2019: I byområdene skal klimagassutslipp, kø, luftforurensing og støy reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange.

Mål for Oslopakke 3

Det overordnede målet for Oslopakke 3 er å utvikle et effektivt, miljøvennlig, sikkert og tilgjengelig transportsystem.

Dette er videre definert i to hovedmål:

  • God fremkommelighet for alle trafikantgrupper, prioritere kollektivtrafikk, næringstrafikk samt gang- og sykkeltrafikk
  • Ta veksten i persontransport med kollektivtransport, sykkel og gange

I Oslopakke 3 er det også mål om:

  • Sikkert og universelt utformet transportsystem
  • Attraktivt kollektivtilbud
  • Bidra til bedre miljø og by- og tettstedskvalitet

For å nå disse målene prioriteres en rekke tiltak for å styrke kollektivtilbudet og gjøre det enklere å gå og sykle.