Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Vegvesenet la tirsdag frem en plan som omfatter å bruke om lag 200 milliarder kroner i årene 2022–2027.

Totalt vil Statens vegvesen ha over 400 prosjekter og tiltak i arbeid mellom 2022 og 2027.

– Et stadig bedre veinett øker produktivitet og verdiskapning i Norge. Med arbeidet skal vi forbedre riksveiene og bidra til et konkurransedyktig næringsliv i hele landet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Planen presenteres i sin helhet som en nettside: www.vegvesen.no/gjennomforingsplan

Følger opp Nasjonal transportplan

Vegvesenet ansvarsområde er bygging, vedlikehold og drift av riksveiene, samt trafikant- og kjøretøyområdet, miljøvennlig byutvikling, regelverksutvikling og teknologiutvikling.

Basert på Nasjonal transportplan skal Statens vegvesen investere over 105 milliarder kroner de neste seks årene. Planen oppdateres årlig etter at statsbudsjettet er vedtatt.

En stadig større del av budsjettene går inn som statens bidrag til miljøvennlig utvikling i byområder med hele 44 milliarder kroner i perioden. Det er ny satsning for teknologiutvikling. Vegvesenet skal møte krav til reduserte klimagassutslipp og vektlegge skånsom utbygging.

Smidigere planlegging – større handlingsrom

Regjeringen innførte porteføljestyring i transportplanen, for å bidra til mer effektiv ressursbruk gjennom økt handlingsrom når det gjelder rekkefølge og omfang på prosjektene. 

– Et prosjekt skal starte opp når det er modent og når vi er sikre på alle stener er snudd, sier vegdirektøren.

Gode transportårer er viktig for landet vårt

På grunnlag av transportplanen har Vegvesenet definert 13 strekninger med stort potensial for å øke nytten og redusere kostnadene ved å se mange tiltak i sammenheng. For hver av strekningene skisserer vi en trinnvis utvikling helt fram til 2040.

– Ved å bygge ut lengre strekninger får vi redusert reisetid, forutsigbarhet for næringstransport og utvidede bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

 

Her er fylkesvise oversikter over Statens vegvesens tiltak i planperioden:

 

Fakta

  • Vegvesenet drifter og vedlikeholder riksveinettet på 10 600 km, samt 1 500 km gang- og sykkelveier, har ansvar for 580 tunneler over 500 meter og 6 000 bruer, 16 ferjesamband og 23 fjelloverganger.
  • Kostnadene for drift og vedlikehold av riksveinettet utgjør et årlig snitt på 8,4 milliarder kroner.
  • I seksårsperioden er det lagt opp til kjøp av ferjetjenester for en netto ramme på 8,9 milliarder.
  • Staten skal satse 44 milliarder på miljøvennlig transport i byområder.
Asfaltering av riksvei - illustrasjonsbilde
Vegvesenet har over 200 prosjekter og tiltak til en prislapp på 200 milliarder på programmet for de neste seks årene. Foto: Knut Opeide
Aktuelt for fylke(r): Agder, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland, Viken