Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen kjørte 152.000 førerprøver i 2021. Det er det høyeste tallet noensinne, og 10 prosent høyere enn siste normalår i 2019.

Det var særlig mange i aldersgruppen opp til 30 år som ønsket å få førerkort, og dette var en virkning av pandemien, skriver Statens vegvesen i sin årsrapport.

Trafikksikkerhet

Førerdyktighet og trafikksikkerhet henger sammen. I fjor markerte vi at det var 20 år siden Stortinget behandlet en nullvisjon for veitrafikken. I løpet av disse årene er tallet på drepte i trafikken redusert med 75 prosent. Veksten i biltrafikk har vært 23 prosent i samme periode.

Statens vegvesen utarbeidet i fjor nye retningslinjer for automatisk fartsovervåking (ATK). Dette er både målinger på ett punkt og gjennomsnittsmålinger mellom to punkt. ATK reduserer tallet på drepte og skadde med 40-50 prosent. Det er automatisk fartskontroll på 287 punkt på veinettet. 58 strekninger har fartsmåling mellom to punkter.

Overvåking 24/7

Statens vegvesen overvåker veinettet døgnet rundt. 8988 kamera er vegtrafikksentralenes øyne på veien. 722 tunnelløp har styrbare installasjoner. For å holde veinettet oppe må det tas mange raske avgjørelser når det er trafikkulykker og hendelser som berører veiene.

Veinettet skal ha høyest mulig oppetid. En ny indikator viser hvor mye veiene er stengt og årsakene til stengning. Oppetiden var 98,6 prosent.

Veiarbeid er dominerende årsak til stengninger. Høsten 2021 ble det lansert en webløsning der entreprenører søker om stengninger. Det gir bedre oversikt og mulighet for bedre planlegging med sikte på færrest mulig stengninger.

Flere rasteplasser

Ved å utvikle rasteplasser, døgnhvile og kjetting og oppstillingsplasser bidrar vi til bedre forhold for næringstransport. Det ble etablert tre nye døgnhvileplasser i 2021 til totalt 55. Vegvesenet har satt inn flere tiltak for å sikre fremkommeligheten for næringstransport ved å forsterke vinterdriften og bedre kommunikasjon foran stengninger.

Disse plassene vil bli brukt for å tilrettelegge for infrastruktur for nullutslippskjørtøy. En analyse av behovet for ladeplasser inngår i kunnskapsgrunnlaget for nasjonal ladestrategi som ble utarbeidet i 2021.

Bærekraft

Vegvesenet arbeider for å redusere klimagassavtrykket. Utslippene skal halveres innen 2030. Med økt elbilpark har utslippene gått noe ned. Utslippene fra vegtrafikken var i 2021 var 3,9 prosent lavere enn i 2019. Kjørelengden med nullutslippsbiler økte med 26 prosent, mens den falt med 4,3 prosent for bilparken samlet.

Alle utbyggingsprosjekt med en kostnadsramme over 200 millioner kr. skal bærekraft-sertifiseres.

Statens vegvesen omsetter om lag 30 milliarder kroner. 97,4 prosent av budsjettet ble omsatt. Mindreforbruket ble redusert til 1 mrd. kr i 2021 mot 2,8 mrd. kr i 2020. Enkelte poster fikk lavere utgifter som følge av koronasituasjonen og forskyvinger av aktiviteter og utviklingstiltak.

Interne kostnader er redusert. Lønnsutgiftene falt fra 10,7 prosent til 10,2 prosent av total omsetning. I 2019 var det 14,9 prosent.