Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

40 prosent av dødsulykkene i trafikken skyldes kjøring i høy fart, med promille og manglende sikkerhetsbelte. Det viser en ny rapport fra TØI,

Transportøkonomisk institutt, på oppdrag fra Statens vegvesen.

Målretter tiltakene bedre for færre drepte i trafikken

Trafikkens nullvisjon handler om etikk, ansvar og vitenskap. Trafikanten har ansvar for å unngå bevisste lovbrudd, mens myndighetene har ansvar for et sikkert vegsystem.

Materialet fra Statens vegvesens ulykkesanalysegruppe (UAG) fra dødsulykkene i trafikken fra 2017–2020, viste at bevisst farlig og ulovlig atferd medvirket til 40 % av ulykkene. Denne type ulykker betegnes i rapporten «Dødsulykker innenfor og utenfor Nullvisjonens systemgrenser»som utenfor systemgrensene. Alle andre ulykker defineres i denne sammenheng som innenfor systemgrensene.

Ulykkene utenfor systemgrensene har flere likhetstrekk. De skjer ofte om natten, de involverer unge mennesker, og i 80 % av ulykkene er det kun føreren som omkommer. Ulykkene innenfor systemgrensene har et mer komplekst årsaksbilde. Eksempelvis omfatter ulykkene flere trafikantgrupper og et større aldersspekter. I disse ulykkene ser vi også ofte at det er flere enn fører som blir drept.

Rapporten konkluderer med at det er ulike typer tiltak som må til for å nå de to gruppene. Ulykkene som skyldes lovbrudd kan i stor grad reduseres av teknologiske tiltak og regulering, men disse krever samfunnets støtte og aksept – altså politisk vilje.

Trøtthet og uoppmerksomhet er de vanligste faktorene i ulykkene innenfor systemgrensene. For å hindre ulykker av denne typen kan tiltak som kampanjer og førerstøttesystemer, som påvirker fører til sikrere kjøring, ha effekt.

Vegvesenets ulykkesanalyser bidrar til mer kunnskap og de laveste ulykkestallene i Europa

Mona Tveraaen i Statens vegvesen leder ulykkesanalysearbeidet (UAG) og har medvirket til rapporten «Dødsulykker innenfor og utenfor Nullvisjonens systemgrenser». Hun sier:

– Gjennomgangen av UAG-materialet gir oss kunnskap som gjør at vi bedre kan målrette tiltakene for å nå Nullvisjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken. Dette er et unikt materiale og en viktig brikke i det kunnskapsbaserte trafikksikkerhetsarbeidet som Norge har drevet i lang tid, og som har gjort at vi har de laveste ulykkestallene i Europa.

Klassifisering

Ulykker

Drepte

Innenfor

234 (60 %)

249 (60 %)

Utenfor

157 (40 %)

166 (40 %)

Totalt

391 (100 %)

415 (100 %)