Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Reisevaneundersøkelsen 2021 viser at vi gikk mer enn før i de store byene, mens reiser med kollektivtransport sank ytterligere.

Andelen gående økte over hele landet fra 19 prosent i 2019 til 23 prosent i 2020 og 22 prosent i 2021.  Samtidig sank kollektivreisene fra 12 prosent i 2019 til 8 prosent i 2020 og 7 prosent i 2021.

– Vi ser en markant økning i andelen gående. Det har selvfølgelig en sammenheng med pandemien og at vi ble frarådet å reise kollektivt, sier Oskar Kleven, sjefingeniør i Statens vegvesen.

Fotgjengere på fortau
Andelen gående har økt under hele pandemien. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen

Gåing økte mest i de fire største byene

I de fire store byene fordeler andelen gående seg slik:

  • Oslo: 31 prosent i 2021 og 29 prosent i 2020 mot 24 prosent i 2019
  • Bergen: 23 prosent i 2021 og 24 prosent i 2020 mot 20 prosent i 2019
  • Trondheim: 25 prosent i 2021 og 26 prosent i 2020 mot 20 prosent i 2019
  • Nord-Jæren: 22 prosent i 2021 og 21 prosent i 2020 mot 20 prosent 2019

Fortsatt lav bruk av kollektivtransport

Bruk av kollektivtransport viser en nedgang fra 2019 til 2020 og 2021. Nasjonalt var kollektivandelen på 8 prosent i 2020 og 7 prosent i 2021, mot 12 prosent i 2019.

I de fire største byene fordeler kollektivreisene seg slik:

  • Oslo: 12 prosent i 2021 og 14 prosent i 2020 mot 24 prosent i 2019
  • Bergen: 11 prosent i 2021 og 10 prosent i 2020 mot 15 prosent i 2019
  • Trondheim: 8 prosent i 2021 9 prosent i 2020 og 9 prosent i 2019
  • Nord-Jæren: 6 prosent i 2021 og 6 prosent i 2020 mot 9 prosent i 2019
transportmiddelfordeling i de store byene
Andelen gående økte over hele landet fra 19 prosent i 2019 til 23 prosent i 2020 og 22 prosent i 2021. Foto: Veidatahuset / Statens vegvesen

Transportmiddelbruk på reiser til og fra arbeid viser også nedgang i bruk av kollektivtransport fra 2019 til 2020 og 2021. Kollektivandelen på arbeidsreiser var på 12 prosent i 2020 og 11 prosent i 2021, mot 19 prosent i 2018/19.

Antall daglige reiser økte litt fra 2020

Reisevaneundersøkelsen 2021 viser også at antall daglige reiser økte igjen i 2021 sammenlignet med 2020. I 2021 ble det rapportert 2,5 daglige reiser pr person, en liten økning fra 2020, da det var 2,3 daglige reiser mot 2,8 daglige reiser pr person i 2019. Vi ser en stadig synkende trend i daglige reiser fra 2009 til 2021.

Over halvparten av alle reiser skjedde med bil – kun 4 prosent syklet

Over halvparten av alle reiser skjedde som bilfører (55 prosent), en økning fra 54 prosent i 2020 og 53 prosent i 2019.

Det var kun 4 prosent som syklet i 2021. 22 prosent gikk til fots, 10 prosent var bilpassasjerer og 7 prosent reiste med kollektivtransport.

Om Nasjonal Reisevaneundersøkelse 2021

Opinion AS har gjennomført Nasjonal reisevaneundersøkelse 2021 på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket.

Formålet med de nasjonale reisevaneundersøkelsene er å kartlegge og analysere befolkningens reiseaktivitet og reisemønster. Undersøkelsene er grunnlag for planlegging og modellutvikling innenfor transportsektoren, og blir blant annet brukt i arbeidet med stortingsmeldinger og Nasjonal Transportplan (NTP), lokal og regional areal- og transportplanlegging.

Kontakt

Sjefingeniør Oskar Kleven, , mobil 416 32 148
Kommunikasjonsrådgiver Bente Tovik, , mobil 901 52 450