Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og Mesta skal sammen sørge for trafikksikre og fremkommelig riksveger, med bærekraftig og effektiv drift.

Kontrakten gjelder for E39 fra Orkanger til Molde og rv. 70 fra Oppdal til Kristiansund.

Byggeleder Joakim Darell Albrigtsen (Statens vegvesen), fagarbeider Hilde Naas (Mesta) og prosjektleder Kjetil Rønning (Mesta). Naas kjører den elektriske gressklipperen som er et eksempel på tiltak knyttet til den grønne profilen i kontrakten. Foto: Statens vegvesen.
Byggeleder Joakim Darell Albrigtsen (Statens vegvesen), fagarbeider Hilde Naas (Mesta) og prosjektleder Kjetil Rønning (Mesta). Naas kjører den elektriske gressklipperen som er et eksempel på tiltak knyttet til den grønne profilen i kontrakten. Foto: Statens vegvesen.

Oppstarten ble markert torsdag 8. september med snorklipping på Skjevlingsneset rasteplass på Aspøya i Tingvoll.

Godt samarbeid

- Mesta har god kompetanse og tung erfaring. Det gjør at vi er trygge på at disse vegene er i de beste hender. Vi har hatt et veldig godt samarbeid med Mesta tidligere, sier Bjørn Ove Rotlid som er seksjonssjef for Drift midt i Statens vegvesen.

Han understreker at både Mesta og Statens vegvesen er opptatt av å finne gode løsninger som gir trygge og sikre veger, med god fremkommelighet for alle trafikanter.

Stor samfunnsmessig betydning

Den nye 5-årige kontrakten gjelder fra 1. september og har et kontraktsbeløp på 445 millioner kroner, eksklusiv merverdiavgift. I tillegg har begge parter opsjon for drift i inntil tre år.

Kontrakten har stor betydning for alle som bor i disse kommunene og andre som ferdes på disse strekningene. Ikke minst er forutsigbare og trafikksikre veger avgjørende for næringslivet. Dette er en kontrakt med stor samfunnsmessig betydning, understreker Rotlid.

Lokale underentreprenører

Totalt inneholder kontrakten om lag 340 km riksveg og 66 km gang- og sykkelveger. Kontraktssummen er 445 millioner kroner. De første 12 månedene er kontraktsområdet begrenset til strekningen fra Orkanger til Kristiansund, det vil si cirka 175 km veg, før området deretter utvides til Oppdal og Molde. Fra og med 1. september 2023 vil cirka 100 personer være involvert i driften av riksvegene i kontrakten, inklusive underentreprenører.

Gjennom de lokale underentreprenørene representerer dette også et betydelig bidrag til næringslivet i kontraktsområdet. Foreløpig har Mesta inngått avtale med blant andre Tallerås Transport AS, Opsal & Fjelnset AS, J. Reiten AS, Svenn Smevoll, Flatsetøy Maskin, Per A. Hagfors og Børset Skog og Veg. Det vil bli inngått avtaler med flere underentreprenører etter hvert.

Utfordrende kontrakt

- Dette er veger som har stor variasjon i trafikkmengden, med alt fra relativt lavtrafikkert landeveg til nesten 20 000 kjøretøy i døgnet i byområdene, sier Joakim Darell Albrigtsen, som er byggeleder for kontrakten i Statens vegvesen.

Han understreker også at kontrakten har de vanlige sesongmessige utfordringene med brøyting, salting og strøing om vinteren og grøntarealer, renhold og feiing om sommeren.

- Utslippsfrie kjøretøy og maskiner skal brøyte og strø gang- og sykkelarealene i sentrale deler av Molde og Kristiansund. Med utslippsfri menes her kjøretøy og maskiner uten lokalt utslipp av verken CO2 eller NOx, sier Darell Albrigtsen.

Mesta er i kontrakten også oppfordret til å foreslå forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU).

Krav til klimakutt og miljø 

Alle som vil ha oppdrag for Statens vegvesen må oppfylle krav til miljø og klimautslipp, og må rapportere på drivstoff og energiforbruk.  

Det er krav om at entreprenøren skal bruke maskiner og utstyr som begrenser utslipp av klimagasser og andre negative påvirkninger av miljøet. 

Alle kontrakter har også krav som skal ivareta sårbar natur i omgivelsene.  

Det er også krav til avfallshåndtering, støy, støv utslipp og størst mulig grad av gjenbruk, for eksempel brøytestikker, skilt, asfalt, betong, masser, rekkverk og kantstein.  

Alle entreprenører må være sertifisert innen ledelsessystem for kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

Arbeidsliv og økonomi 

Statens vegvesen stiller strenge krav til et velordnet arbeidsliv i alle sine kontrakter, blant annet at både entreprenører og underentreprenører skal følge tariffbestemmelser. Det gjennomføres stikkprøver av entreprenør og underentreprenører, og Statens vegvesen har et tett samarbeid med Skatteetaten. 

Også vegdriften påvirkes av den ekstraordinære prisøkningen i samfunnet. Kontrakten regulerer hvordan entreprenørene skal kompenseres ved uforutsette kostnadsøkninger ut fra definert prisindeks og dokumenterte kostnader. Det er også innebygd en sikkerhetsventil for kompensasjon ved ekstraordinære forhold. Det er imidlertid for tidlig å si hvordan dette slår ut i praksis. 

Indeksen reguleres bare overfor Statens vegvesens kontraktspartnere.Statens vegvesen kan ikke styre og har heller ikke innsyn i kontraktspartnernes avtaler med underentreprenører. Disse varierer og slår ulikt ut for ulike fagområder, avhengig av innsatsfaktorer. Det er avtalefrihet mellom partene, og hittil har ikke bransjen ønsket regulering av slike forhold.

Fakta om Statens vegvesens driftskontrakter

All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003. 

  • Fram til regionreformen trådte i kraft i 2020 var driftskontraktene felles for statlige og fylkeskommunale veger. Etter reformen har Statens vegvesen bare ansvar for riksvegene, og felleskontraktene fases gradvis ut. Fra 1. september 2022 har Statens vegvesen 24 rene riksvegkontrakter, mens 19 kontrakter er felles med fylkeskommunene. 
  • Standard kontraktsperiode er fem år, med mulighet for gjensidig opsjon for inntil tre nye år. 
  • Pris skal alltid vektes i tildelingen av kontrakter, men det er åpnet for kombinasjon med andre tildelingskriterier. 
  • Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp. 
  • Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon. 

Nye kontrakter neste år   

I 2023 kommer nye driftskontrakter for Øst-Finnmark, Sør-Troms, Ofoten, Nordfjord, Sunnmøre og Romsdal og deler av Telemark. I tillegg til noen geografiske endringer, kan det bli justeringer som følge av at Nye Veier AS overtar drift av enkelte riksvegstrekninger. De nye kontraktene som trer i kraft høsten 2023, lyses ut seinere i høst eller tidlig i 2023. 

Se oversikt over alle driftskontrakter i hele landet her. 

Dette er de nye kontraktene fra 1. september 2022 – 1. september 2027   

Område Entreprenør Kontraktsum (eks. mva.)
Romerike – Gjøvik Mesta 436 mill. kr.
Rogaland Risa 509 mill. kr
Alta og Nord-Troms Anlegg Nord 469 mill. kr.
Østfold og Follo Mesta 463 mill. kr.
Hardanger og Sogn Presis Vegdrift AS 670 mill. kr.
Drammen og omegn Vaktmesterkompaniet 415 mill. kr.
Midt-Norge Mesta 445 mill. kr.

 
Mer informasjon om kontrakten: 

 

 
Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal, Trøndelag