Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Samleterminalen FornebuHUB tar imot varer fra alle store transportører og distribuerer de ut i nærmiljøet med andre miljøvennlige transportmidler.

FornebuHUB i Bærum er Norges første samleterminal som skal samlaste gods fra konkurrerende transportører. Omlasting til mer miljøvennlige fremkomstmidler vil redusere trafikken og tidsbruken for vareleveranser og bidra til et bedre byliv.

el-varesykkel
Varegods lastes over til små el-varesykler og andre miljøvennlige transportmidler på FornebuHUB. Foto: Bente Tovik

Ordfører Lisbeth Hammer Krog åpnet den nye samleterminalen

– FornebuHUB er et fremtidsrettet tiltak for å realisere visjonen om Fornebu som et nullutslippsområde med nye og klimavennlige løsninger for mobilitet og logistikk, sa Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog da hun klippet snoren i forrige uke.

Varelogistikken i dag er lite koordinert, og et høyt antall kjøretøy frakter mye «luft», tar mye plass og belaster bymiljøene unødvendig. Potensialet for å redusere både utslipp og antall kjøretøy i varetransporten er derfor stort.

Fornebu HUB er lokalisert ved inngangen til Fornebu og skal sørge for fulle kjøretøy, utslippsfri levering og god service til varemottakere på Fornebu. Aker Property Group har tatt  parkeringsplasser vegg i vegg med varemottaket og bygget om til terminal. Det er Bytjenester som skal drifte samleterminalen. 

Vegvesenet bidrar med kunnskap

– Det er viktig å forstå hvordan summen av de private løsningene blir for byen, og hvordan regelverk, økonomiske virkemidler, infrastruktur og arealbruk sammen med næringslivets egne tiltak kan forme den samlede bylogistikken, sier Toril Presttun, prosjektleder for Bylogistikk-programmet i Statens vegvesen.  

– Bedriftene skal legge opp sin egen logistikk, men rammebetingelsene for valgene og tilrettelegging for effektive og miljøvennlige løsninger er et offentlig ansvar, sier Toril Presttun.

Transport av blodprøver med droner

Bærum kommune gjennomfører også en pilot med droneflygning og transport av blodprøver. Pilotprosjektet gjennomføres i samarbeid med droneoperatøren Nordic Unmanned, Bærum sykehus og Sunnaas sykehus.

– Det tar rundt en time å kjøre fra Sunnaas til Blakstad (utenom rushtid). Med drone over sjø tar det 19 minutter. Målet med pilotprosjektet er å teste fordeler ved bruk av drone, herunder tidsbesparelser, reduserte utslipp og mindre trafikk på veiene. I tillegg vil blodprøvene bli raskere analysert, forteller prosjektleder Ingeborg Briseid Kraft i Bærum kommune.

Cargoboksene som blodprøvene fraktes i kan løfte 10 kg. De er utstyrt med sensorer som måler trykk, temperatur, bevegelse og G-kraft. Det tas to sett med prøver, der det ene fraktes med drone og det andre med bil. Slik vil man finne ut om kvaliteten og validiteten på blodprøvene påvirkes ved dronetransport.

Varelogistikk i E18 Vestkorridoren

FornebuHUB og testing av leveranser med droner er en del av prosjektet «Varelogistikk i E18 Vestkorridoren», som er et regionalt samarbeidsprosjekt mellom Asker, Bærum, Drammen og Oslo kommuner, Statens vegvesen og Viken fylkeskommune.  

Prosjektet tester og utvikler innovative og bærekraftige løsninger for varelogistikken langs E18 Vestkorridoren.

Prosjektet skal bidra til:

  • å redusere klimagassutslipp og lokal forurensning 
  • færre vare- og lastebiler i bysentra og boligområder
  • flere utslippsfrie kjøretøy i varetransporten
  • bedre og mer effektive løsninger for varelogistikk
  • frigjøre areal til attraktive byer og tettsteder langs Vestkorridoren fra Oslo til Drammen
  • økt trafikksikkerhet