Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Med klarsignal fra Samferdselsdepartementet på fase 2 Bypakke Nedre Glomma, er vi og de øvrige partene nærmere oppstart av viktige samferdselsprosjekter.

Illustrasjon rv. 22 Hafslund – Dondern. 950 meter kollektivfelt og 1450 meter gang- og sykkelvei
Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange, skal vi sammen med befolkningen og næringslivet sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir en region hvor vi fremmer bærekraftige transportløsninger. Foto: Illustrasjon, Sweco

– Vi er veldig fornøyd med at regjeringen nå fremmer proposisjonen til Stortinget, og at vi har kommet et stort skritt videre i arbeidet med å gi folk i Fredrikstad og Sarpsborg gode alternativer til bruk av bil, sier avdelingsdirektør Fred Anton Mykland i Transport øst.

For Statens vegvesen betyr dette at planlegging av konkrete prosjekter som ligger i porteføljen kan fortsette med full styrke. Divisjon Utbygging har ansvar for rv. 22 Hafslund – Dondern, som er et av de fire store prosjektene i bypakken.

– Rv. 22 er den største og mest trafikkerte innfartsåren inn mot Sarpsborg fra øst. På strekningen er det mye kø i rushtiden. For å bedre fremkommeligheten for buss vil vi bygge et tosidig kollektivfelt inn mot sentrum. I tillegg skal vi legge bedre til rette for fotgjengere og syklister med en ny gang- og sykkelvei. Målet er å redusere klimagassutslipp, kø og støy, og gi en tryggere skolevei til Hafslund skole, sier Mykland.

Et helhetlig tilbud til de syklende

Divisjon Drift og vedlikehold har i forslaget til portefølje for programområdetiltak en ramme på 520 mill. kr. Dette betyr at gang- og sykkelveiprosjektet på rv. 22 Nygårdshaugen – Holmegil i Sarpsborg kan ha byggestart i 2024, og at vi kan starte planlegging av nye gang- og sykkelveier på rv. 22 og rv. 110 i Fredrikstad for byggestart innen 2026. I tillegg er det gitt klarsignal via restfinansiering fra fase 1 til bygging av holdeplass på rv. 22 Veberg i 2024.

De nye gang- og sykkelveiene som er planlagt vil gi et sammenhengende, trygt og effektivt tilbud til de som sykler og går.

Vil i stor grad bli finansiert av bompenger

Samlet økonomisk ramme for Bypakke Nedre Glomma fase 2 er på 9 milliarder 2022-kroner. Prosjektene i bypakken vil bli finansiert av bidrag fra fylkeskommunen, kommunen og ikke minst innbyggerne selv, gjennom bompenger. Det vil bli satt opp 24 bomstasjoner med enveis innkreving som vil være i drift fra årsskifte 2023/24.

Bypakke Nedre Glomma

Nedre Glomma er landets femte største byområde og består av byene Fredrikstad og Sarpsborg med 142 000 innbyggere. Bilen står sterkt i Nedre Glomma med en bilandel på 81 prosent for arbeidsreiser og 62 prosent for alle reiser.

Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Viken fylkeskommune, Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen.

Bypakke Nedre Glomma | Statens vegvesen

Aktuelt for fylke(r): Sarpsborg, Fredrikstad