Statens vegvesen har startet et flerårig FoUI-prosjekt for å finne nye måter å dokumentere og måle endringer i natur- og økosystemer på.

– Vi er fornøyd med at vi har fått i gang et stort FoUI-prosjekt (forskning-. utvikling- og innovasjonsprosjekt) for påvirkning på natur. Det er viktig å øke kunnskapsgrunnlaget, slik at vi kan ta hensyn til natur i større grad i vår planlegging, sier senioringeniør Elin Johanne Slettum i Statens vegvesen.

– Vi har valgt Multiconsult sammen med Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) til å bistå i arbeidet. Hensikten er å utvikle nye verktøy og metoder for miljøstyring av samferdselsprosjekter.

Multiconsult syns oppdraget er spennende. – Vi skal ikke bare finne nye innovative måter å måle økosystemendringer på, men også undersøke om det finnes ubrukte muligheter i dataene og verktøyene som er utviklet av miljøforvaltning de siste fem årene, sier Arne Heggland, prosjektmedarbeider i Multiconsult.

Nye verktøy og metoder for miljøstyring

De siste årene har det kommet ulike «scoring systems» som gjør det mulig å kvantifisere f.eks. bærekraftarbeidet til et prosjekt (BREEM Infrastructure) eller en verdi for biologisk mangfold (Biodiversity Metrics). 

– Ved å bruke disse systemene som et utgangspunkt, sammen med ny målemetodikk og eksisterende data, kan vi utvikle verktøy for å måle og dokumentere økosystemendringer i areal både på prosjekt- og porteføljenivå, sier Slettum.

Skal følge opp FNs naturavtale

De siste par årene er tap av natur løftet høyt opp på dagsorden i samfunnet, og i desember 2022 ble det inngått en historisk global avtale for å ivareta natur. Arealforvaltning med naturen i sentrum er satt opp som et av de store målene i naturavtalen og innebærer at alle arealer skal forvaltes på en måte som sikrer naturen, og at områder som har stor betydning for naturmangfold ikke skal gå tapt. 

– Dette danner et viktig bakteppe for Statens vegvesens ønske om å finne nye måter å måle og dokumentere endringer i natur og økosystemer som følge av utbygging, forklarer Elin Johanne Slettum.

Naturnøytral vei

Statens vegvesen har også andre prosjekter om naturnøytralitet og miljøstyring. Felles for alle disse systemene er at kvantifiseringen gjør det mulig å sette et (målbart) mål på klima og miljø utover det å overholde lover og krav.

– For å øke kunnskapen slik at inngrep i naturområder blir så små som mulig, har vi også utredet mulighetene for å bygge naturnøytrale veistrekninger. Prosjektet er et oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og omfatter å utvikle en metode som kan brukes til å måle naturnøytralitet og til å lage et regnskap som viser oppnådd naturnøytralitet i prosjekter. 

I samarbeid med Jernbanedirektorartet, Multiconsult og NINA, har vi utarbeidet et utkast til metodikk for før og etterundersøkelser av naturmangfold. I fase 2 følger vi opp med testing i form av skrivebordpiloter, forteller Elin Johanne Slettum.

anleggsmaskiner langs motorvei
Statens vegvesen jobber for at inngrep i naturområder skal bli så små som mulig. Illustrasjonsbilde fra byggingen av sykkelstamvei mellom Stavanger og Sandnes. Foto: Øyvind Ellingsen