PwC som gjennomfører den eksterne gjennomgangen for Tretten bru har bedt om mer tid for sikre en rapport som fullt ut svarer på bestillingen.

Vegvesenet jobber ellers med oppfølging av sikkerhetstilrådingen til Statens Havarikommisjon og løsninger for sine fagverksbruer i tre som har nedskrevet bæreevne eller som fortsatt er stengt etter spesialinspeksjoner og etterregninger etter Tretten bru kollapset.

Dronebilde etter kollapsen av Tretten bru.
Tretten bru sør i Gudbrandsdalen i Innlandet fylkeskommune kollapset mandag 15. august 2022. Foto: Erik Larsstuen/Statens vegvesen.

Utvidet mandat for ekstern gjennomgang

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland bestilte gjennomgangen 10. august 2023, men utvidet mandatet for PwC 24. august 2023 etter at Statens Havarikommisjon publiserte sin del Delrapport 1 om teknisk årsak for kollapsen av Tretten bru i Øyer kommune:

Samtidig som mandatet til PwC ble utvidet til å se på hele historikken til Tretten bru ble det opprettet en intern innsatsgruppe i Statens vegvesen for å bistå med å få fram fakta knyttet til historikk og dokumentasjon for Tretten bru som støtte for PwC sitt arbeid. Gruppen er ledet av divisjonsdirektør for divisjon Drift og vedlikehold, Bjørn Laksforsmo.

Fokus på tre problemstillinger

Selv om PwC skal se på hele Tretten bru sitt livsløp er det tre problemstillinger som det er spesielt viktig å få svar på:

 • Det foreligger dokumentasjon på at Vegvesenet var kjent med at brua ikke kunne bygges som opprinnelig planlagt om nytt regelverk skulle legges til grunn. PwC går gjennom historikk, dokumentasjon, vurderinger og beslutninger som ble tatt knyttet til at brua ble bygget etter gammelt regelverk. Dette var en overgangsperiode hvor innen en gitt frist kunne brua bygges etter begge regelverk.
 • Det har blitt bekreftet at det ble gitt en anbefaling om forsterkning av Tretten bru etter gjennomgangen av tilsvarende bruer etter Perkolo bru sin kollaps i 2016. Hvorfor ble ikke denne anbefalingen om forsterkning utført og hvordan ble den interne fagrapporten fra 2016 for fagverksbruer i tre fulgt opp internt i etaten?
 • Statens vegvesen er omorganisert siden 2016, med tydeligere ansvar og roller, samt at etaten har bedre system og strukturer. Kan vi være trygge på at avvik som ikke ble fulgt opp etter Perkolo-kollapsen i 2016 ville blitt fulgt opp i dag?

Må ha tydelige og fullgode svar

– Det opprinnelige målet, før mandatet til PwC ble utvidet, var at rapporten skulle være ferdig 15. november i år. PwC Norge har nå bedt om mer tid for å fullføre den eksterne gjennomgangen. Selv om Statens vegvesen er utålmodige på å få svar, så anerkjenner vi at det er det er et svært stort, komplisert og omfattende materiale og historikk som skal gjennomgås, at mandatet er utvidet siden opprinnelig bestilling og at det er viktig at vi får tydelige og fullgode svar som er etterviselige og kontrollerbare, sier Laksforsmo.

Vegvesenet har derfor etterkommet PwC sitt ønske om mer tid. Målet er at rapporten skal være klar medio januar 2024.

– Vi beklager at dette tar lengre tid enn forutsatt og har nå forsikret oss om at PwC vil levere innen den nye tidsfristen, understreker Laksforsmo.

Bilde av av Bjørn Laksforsmo som er divisjonsdirektør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen.
Bjørn Laksforsmo er divisjonsdirektør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen.

Godt samarbeid med Statens Havarikommisjon

Parallelt med arbeidet til PwC og den interne innsatsgruppa arbeider Statens Havarikommisjon med en Delrapport 2 for Tretten bru, som vil ha fokus på Vegvesenets bruforvaltning og oppfølging av Tretten bru gjennom bruas livsløp, med utgangspunkt i hovedfunnene som er identifisert gjennom de tekniske undersøkelsene.

– Det er jevnlige møter mellom PwC og Statens Havarikommisjon. All dokumentasjon og funn som kommer fram formidles løpende til Havarikommisjonen for å styrke deres viktige arbeid. Her er alt transparent, presiserer Laksformo.

Følger opp sikkerhetstilråding

Han understreker at dette er en sak som det er helt nødvendig å komme til bunns i.

– Både PwC og Statens Havarikommisjon får full tilgang og vi har mobilisert et apparat gjennom innsatsgruppa som skal sikre at all tilgjengelig dokumentasjon kommer fram.

Statens vegvesen følger opp sikkerhetstilrådingen i delrapport 1 fra Havarikommisjonen om å formidle til eiere av trebruer en anbefaling om å etterregne og kontrollere knutepunkt med strekk i fiberretning for blokkutriving i henhold til Eurokode 5 NS-EN 1995-1-1, og iverksette hensiktsmessige tiltak ved funn av overutnyttelse.

Jobber med løsninger for bruene som er stengt eller som fikk nedskrevet last

Samtidig jobber Vegvesenet med løsninger for de bruene som etaten har ansvar for som fikk nedskrevet bæreevne eller er stengt etter spesialinspeksjonene og etterregningene som ble gjennomført etter Tretten bru kollapset.

Nylig startet arbeidet med å etablere ny kryssing for Statsrådveien bru og erstatningsbruer for Sletta og Skubbersenga er nå prosjektert. Dette arbeidet har topp prioritet.

Oppsummering Tretten bru

 • Tretten bru kollapset 15. august 2022 etter å ha vært i drift i cirka 10 år, mest sannsynlig som følge av blokkutriving i en av diagonalelementene av tre nær elvefundamentet i vestre del av elva.
 • Det er overveiende sannsynlig at aktuelt bruddsted har vært utsatt for svekkelse over tid (utmatting).
 • Tretten bru var prosjektert etter den tidligere norske standarden som ikke hadde retningslinjer for kontroll mot blokkutriving som bruddform.
 • Etterregningen gir en utnyttelsesgrad på cirka 200 prosent i forhold til brudd i aktuelt område, inklusive innebygde sikkerhetsfaktorer i gjeldende regelverk.
 • Tretten bru ble ikke fulgt opp i tilstrekkelig grad av Statens vegvesen i 2016 da brua ikke ble forsterket og ingen andre tiltak eller restriksjoner ble iverksatt.

   

  Dronebilde ovenfra av Sletta bru. Foto: Statens vegvesen.
  Sletta bru som ble bygd i 2011 må erstattes med en ny bru. Foto: Statens vegvesen.

Status for de 14 bruene som ble stengt etter Tretten bru kollapset

Den enkelte bru følges opp av respektiv brueier:

BRU 

PLASSERING 

VEDLIKEHOLDSANSVAR 

STATUS 

Moumbekken bru på rv. 22. 

Fredrikstad 

Statens vegvesen 

Åpen for trafikk. 

Statsrådvegen bru, over E6 

Eidsvoll 

Statens vegvesen 

Stengt for trafikk. Lar seg ikke forsterke, beholdes som turveibru uten biltrafikk. Skogsvei forlenges nå til annen kryssing (undergang ved Grevlingmyra). Dette arbeidet er i gang 

Fjell-Leet bru, over E6 

Eidsvoll 

Statens vegvesen 

Åpnet for redusert last. 

Blakkesrud bru, over E6 

Eidsvoll 

Statens vegvesen 

Åpnet for redusert last. 

Sletta bru, over E6 

Eidsvoll 

Statens vegvesen 

Åpnet for redusert last med kjøring sentrisk på brua i ett felt. Det må bygges ny bru som tåler opprinnelig last av næringshensyn. Ny bru i betong i betong er ferdig prosjektert. Godkjenning og forberedelse til tilbudsprosess pågår for å starte bygging vinteren/våren  2024. 

Skubbersenga bru, over rv. 2 

Eidskog 

Statens vegvesen 

Stengt for trafikk. Det må bygges ny bru, nåværende bru kan ikke forsterkes. Ny bru i betong i betong er ferdig prosjektert. Godkjenning og forberedelse til tilbudsprosess pågår for å starte bygging vinteren/våren  2024. Nåværende bru er fredet og vi er i prosess med riksantikvaren for avfredning. 

Norsenga bru, over E16 

Kongsvinger 

Statens vegvesen 

Åpnet for trafikk med sentrisk kjøring i ett felt. Gjennomfører i samarbeid med NTNU forskningsprosjekt knyttet til fukt- og temperaturpåvirkning, som er avgjørende for hva som kan gjøres med brua. Dette prosjektet må samle data til over nyttår. Jobber parallelt med mulige forsterkningstiltak. Krevende å gjennomføre pga. jernbane i to spor går under brua. 

Tveit bru på E16 

Vang 

Statens vegvesen 

Åpnet for trafikk. 

Majorplassen bru, over E134 

Kongsberg 

Statens vegvesen 

Åpnet for trafikk 

Skytebanen bru, over E6 

Grane 

Statens vegvesen 

Åpnet for trafikk 

Flisa bru, på fv. 206 

Åsnes 

Innlandet fylkeskommune 

Åpnet for trafikk i én kjøreretning om gangen, under trygge vindforhold. 

Evenstad bru, på fv. 2188 

Stor-Elvdal 

Innlandet fylkeskommune 

Åpnet for enveistrafikk med sentrisk kjøring 

Sundbyveien bru, på fv. 1590 

Eidsvoll 

Viken fylkeskommune 

Stengt for trafikk. Må forsterkes eller erstattes. Det er besluttet gjennomføring av forprosjekt for konstruksjon, planbehov og kostnader. 

Bliksland bru, på fv. 1008 

Indre Østfold 

Viken fylkeskommune 

Åpnet for redusert last. Må forsterkes. 

Aktuelt for fylke(r): Innlandet, Viken