Fem norske selskap får til sammen 60 millioner kroner i støtte av Enova for å bygge ladestasjoner for tunge elektriske kjøretøy.

Stasjonene skal bygges langs bestemte korridorer i Sør-Norge og stå ferdig senest våren 2025.

– Det er viktig at vi har et godt ladetilbud for tungbiler på våre døgnhvileplasser. Skal vi nå målet om innfasing av nullutslippskjøretøy for tungtransporten, må vi gi forutsigbarhet i det grønne skiftet for disse aktørene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

I Norge er knappe to prosent av lastebilene utslippsfrie, men over 10 prosent av nye lastebiler som selges er elektriske. Målet for nysalget i 2030 er økt til 100 prosent, og disse ladestasjonene vil være en forutsetning for at dette skal være mulig.

– Veitrafikken står for 18 prosent av de totale utslippene av klimagasser i Norge. Enova støtter de som går foran, og disse ladestasjonene vil gjøre det enklere for tungtransporten å velge utslippsfritt, sier administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad i en pressemelding fra Enova. Nå blir det mulig å bruke elektriske lastebiler på de lengre transportetappene og der hvor kjøretøyene har en daglig kjørelengde utover kjøretøyets forventede rekkevidde.

ellastebil på ladestasjon
Nå blir det mulig å bruke elektriske lastebiler på de lengre transportetappene. Foto: Patrik Olsson / Swerock

Nitten stasjoner – 108 ladepunkt

Det skal bygges i alt nitten ladestasjoner med 108 ladepunkt. Stasjonene skal bygges langs fire bestemte korridorer i Sør-Norge: Oslo-Svinesund, Oslo-Stavanger, Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim. I tillegg gir Enova støtte til bygging av tre stasjoner utenfor disse korridorene. Fellesnevneren for samtlige er at dette er veistrekninger som i dag er sterkt trafikkerte av tung godstrafikk.

– Utslippene fra tungtransporten må kuttes kraftig for at vi skal nå våre klimamål. Derfor var det å legge bedre til rette for elektriske lastebiler og busser en viktig del av ladestrategien som regjeringen la fram for ett år siden. Jeg er glad for at vi nå får på plass stadig flere ladestasjoner for tunge kjøretøy, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Fire årlige søknadsfrister

Støtteprogrammet ble gjennomført som en konkurranse hvor vinnerne kunne tilby mest mulig installert ladeeffekt per støttekrone. Ordningen er planlagt å vare inntil to år med omtrent 4 årlige søknadsfrister og understøtter Plan for ladestasjoner for tunge kjøretøy langs riksvei utarbeidet av Statens vegvesen

Fire søknader ble innvilget selv om selskapet ikke søkte investeringsstøtte fra Enova. Disse er lokalisert på Statens vegvesens døgnhvileplasser, og et tilsagn i Enovas støtteprogram sikrer aktøren tilgang. De fire døgnhvileplassener er rv. 7 Gol sambruksstasjon, E6 Svinesundparken, E6 Vinstra vegpark og E6 Stav gjestegård.

Også flere av de øvrige ladestasjonene er plassert ved døgnhvileplasser der Vegvesenet har leieavtale med private eiere. En slik samlokalisering er positivt, da bilfører får tilgang til serveringstilbud, toaletter etc. i pausen.  

– Vi hadde forventet sterk konkurranse, og det er en hyggelig overraskelse at enkelte aktører søkte om tilsagn med 0 kroner i ønsket støtte. Det viser at markedet har stor tro på en fremtid med elektriske lastebiler, sier Nakstad.

På Enovas nettsider er opplysninger om neste utlysningsrunde Underveislading for tunge kjøretøy | Søk om støtte | Enova. Aktuell informasjon ved lokalisering på Statens vegvesens arealer er her: Etablere ladestasjoner | Statens vegvesen