Nye beregninger etter skjerpede krav fra Vegvesenet gjør at de to bruene over E6 i Eidsvoll kommune stenges for kjørende i løpet av fredag 16. februar.

Bruene kan fortsatt helt trygt brukes for gående, syklende eller de som går på ski. Det skal gjøres ytterligere beregninger for om bruene fortsatt kan brukes av jordbruksvirksomhet. Bruene er i tilknytning til privat vei, og har som tidligere sesonger ikke vært i bruk eller ryddet for snø om vinteren.

Fjell-Leet skogsveibru til venstre og Blakkesrud skogsveibru til høyre. Foto: Statens vegvesen.
Fjell-Leet skogsveibru til venstre og Blakkesrud skogsveibru til høyre. Foto: Statens vegvesen.

Bakgrunn for stengingen

I sikkerhetstilrådingen fra Statens Havarikommisjon i delrapport 1 for Tretten bru ble Statens vegvesen bedt om å formidle til eiere av trebruer en anbefaling om å etterregne og kontrollere knutepunkt med strekk i fiberretning for blokkutriving i henhold til Eurokode 5, og at brueierne iverksatte hensiktsmessige tiltak ved funn av overutnyttelse. Tilrådingen fra Havarikommisjonen innebærer en innskjerping av kravene, som gjør at Statens vegvesen har valgt å ta høyde for det som mest sannsynlig vil komme i neste generasjon av Eurokodene og som vil bli gjeldende fra 2026. 
 
– Gitt kravene for gjeldende Eurokode er de innenfor, men vi ser at de ikke vil tilfredsstille kommende generasjon. Bruene stenges derfor utifra «føre-var-prinsippet», sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Sikkerheten først

De nye beregningene gjør at bruene per nå ikke kan kvalifiseres for den laveste kjøretøyklassen, Bk 6/28. Bruklasse forkortes «Bk» og første tall angir største tillatte aksellast og andre tall angir største tillatte totalvekt. 
 
– Disse to bruene, som vi tidligere har gjenåpnet med svært redusert bæreevne, får med de nye skjerpede kravene overbelastning med hensyn til risiko for blokkutriving. Av sikkerhetsmessige hensyn vil vi nå derfor stenge disse bruene. Vi beklager sterkt ulempene dette medfører for berørte trafikanter og brukere og vi vil ha høy prioritet på å finne løsninger på krysningsbehovene, samt å etablere mulige nye bruer. Sikkerheten må likevel komme først, understreker Eiterjord.

Blokkutriving og utmatting

Blokkutriving er en øyeblikkelig bruddform som oppstår mellom tredel og stål/dybler ved knutepunkt. En «blokk» med treverk blir sittende igjen imellom dyblene i knutepunktet. Utmatting er sprekkdannelser som opptrer når det utsettes for vekslende overbelastning over tid. I tillegg kan vind og fukt påvirke utmatting. 
 
Blokkutriving er identifisert av Statens Havarikommisjon som årsaken til at Tretten bru i Øyer kommune kollapset 15. august 2022: 

Tiltakspakke for trebruer

– De nye beregningene og oppfølgingen er et eksempel på at vi følger opp tiltakspakken som vi iverksatte etter at PwC Norway presenterte sin eksterne og uavhengige gjennomgang av Tretten bru og tilrådingen til Statens Havarikommisjon, sier Eiterjord. 

Skogsveibruer for private veier over E6

Blakkesrud bru ble åpnet i 2011 og har en lengde på 38,29 meter. Fjell-Leet skogsveibru åpnet i 2011 og har en lengde på 48,60 meter. Statens vegvesen har vedlikeholdsansvar for bruene. Begge bruene går over E6 i Eidsvoll og er i tilknytning til private veier. Fjell-Leet bru er svært viktig for skogdriften i området.  
 
Bruene var to av de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt etter at Tretten bru kollapset.  Det er gjennomført spesialinspeksjoner og etterregninger for alle bruene, 10 av dem er Vegvesenets ansvar, og etaten har jobbet kontinuerlig med vurderinger og tiltak for disse bruene. 
 
Dette er status per i dag for riksveibruene som ble stengt etter at Tretten bru kollapset: 

Riksveibruer 

Status 

Moumbekken bru på rv. 22 i Fredrikstad 

Åpnet for trafikk.  

Statsrådvegen bru over E6 i Eidsvoll 

Stengt for trafikk. Lar seg ikke forsterke, blir turvegbru. Forlenget skogsbilveg og tilkomst til eksisterende undergang som permanent alternativ. 

Fjell-Leet bru over E6 i Eidsvoll 

Stenges for trafikk, må mest sannsynlig erstattes med ny bru/kryssløsning.  

Blakkesrud bru over E6 i Eidsvoll 

Stenges for trafikk, må mest sannsynlig erstattes med ny bru/kryssløsning.  

Sletta bru over E6 i Eidsvoll 

Åpnet for redusert last med sentrisk kjøring i ett felt. Ny bru prosjektert i betong. 

Skubbergsenga bru over rv. 2 Eidskog 

Stengt for trafikk. Ny bru prosjektert i betong. 

Norsenga bru over E16 i Kongsvinger

Åpen for trafikk. Norsenga bru er beregningsmessig godkjent med tidsbegrensning for spesielle vegnett Bk 12/65 og 12/100 sentrisk og  med avstand 100 meter.

Tveit bru på E16 i Vang 

Åpnet for trafikk 

Majorplassen bru over E134 i Kongsberg 

Åpnet for trafikk 

Skytebanen bru over E6 i Grane 

Åpnet for trafikk 


De fire siste følges opp av Innlandet fylkeskommune (Flisa bru og Evenstad bru), Østfold fylkeskommune (Bliksland bru) og Akershus fylkeskommune (Sundbyveien bru) som brueiere. 
 
Altså rammer de nye kravene og etterregningene kun skogveibruene som krysser E6 i Eidsvoll og berører ikke de øvrige riksveibruene som er bygget som fagverksbruer i tre.  

Statens vegvesen vil formidle funn til andre brueiere slik at de kan gjøre nødvendige vurderinger for sine bruer. 

Aktuelt for fylke(r): Akershus