I en ny revisjon av vegnormalene innføres et nytt dimensjoneringssystem for vegoverbygningen, og bærekraft og klimatilpasning styrkes.

Forslaget er på høring med frist 14. mars.

Reglene i vegnormal 200 angår all planlegging, dimensjonering og oppbygging av offentlige veier.

Nå skal disse reglene tilpasses mer bruk av gjenbruksmaterialer både i vegoverbygningen og i sideterrenget.  Ett av målene er å gjenbruke mer av topplaget som graves bort som vekstjord.

- Dette er en ressurs som kan gjenbrukes. Vi ønsker å bidra til mer biologisk mangfold og redusere skadene på natur når vi bygger, sier Kjell Arne Skoglund som er seksjonssjef for vegteknologi i Vegdirektoratet.

Det foreslås å innføre et nytt verktøy - kalt ERAPave PP, til bruk for å bestemme lagtykkelser og materialtyper i vegoverbygningen.

Dette er utviklet i samarbeid med Trafikverket i Sverige som en del av forskning- og utviklingsprosjekt  og baserer dimensjoneringen på vegens tilstandsutvikling. Vegteknologene kan velge om de vil benytte ERAPave PP eller det eksisterende systemet med dimensjoneringstabeller og diagrammer.

Det foreslås også regler for å sikre geoteknisk stabilitet når det gjøres inngrep i terrenget. Her peker høringsdokumentet på at naturlig vannavrenning etter naturinngrep kan svekke stabiliteten.

Illustrasjonsbilde: Knut Opeide