Sommeren er tiden for kantslått. Da blir veikantene klippet for sørge for mer artsrikdom og bedre trafikksikkerhet.

Bilde av en veikant med masse blomster.
En veikant med masse blomster. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesens driftsentreprenører gjør kantslått langs riksveiene om sommeren for å å ta vare på de artsrike veikantene, hindre spredning av uønskede arter og bidra til trafikksikker og hyggelig ferdsel langs veien.

Med kantslått passer vi blant annet på at veikantene ikke blir overgrodde og hindrer sikten. Kantslått til rett tid er viktig for å fjerne kraftigvoksende vegetasjon og hindre spredning av skadelige planter som tar livet av artene rundt seg.

Det gir en mer artsrik veikant, og dette er positivt for insektlivet langs veiene.

Kantklipp to ganger i sesongen

De fleste veikantene klippes to ganger i sesongen: første gang i mai og juni og andre gang i august og september.

Våre driftsentreprenører klipper jevnlig for å beholde blomstrende veikanter og for å begrense spredningen av fremmede skadelige arter i veikantene.

Veikanter med stort botanisk artsmangfold blir kartlagt, og bruken av plantevernmidler er redusert drastisk de siste årene.

Klipping av veikanter tidlig i juni er ikke optimalt for humler og andre insekter, men det er viktigere å hindre at skadelige planter spres i juni, når insekter har matfat mange andre steder, enn at vi har blomstrende veikanter. Da beholder vi mer artsmangfold også i fremtiden.

Det har dessverre hendt at entreprenører ved en feil har slått lavtvoksende veikanter i juni og juli, selv om dette ikke sto i driftskontrakten.

Vi forsøker selvfølgelig å unngå slike feil, og vi prøver å være så skånsomme vi kan. Vi er alltid ute etter nye og skånsomme metoder for å drifte bedre.

For å opprettholde sikkerheten så lenge kantslåtten pågår, er det viktig at trafikantene viser hensyn og holder avstand. Gjenstander, stein og søppel som er gjemt i gresset, kan fyke ut fra klipperne.

En veikant med blomster.
En veikant med blomster. Foto: Statens vegvesen
Sist oppdatert: